Netco bouwers B.V.

Netco bouwers 

V&G richtlijn 2024

Naleving van veiligheidsvoorschriften


De Netco Bouwers-richtlijn voor veiligheidsbeheerNalewanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa

Wytyczne Netco Bouwers dotyczące zarządzania bezpieczeństwe
Inhoudsopgave

Spis treści


Deel I - Veiligheidsbeleid van Netco Bouwers B.V. / Część I - Polityka bezpieczeństwa Netco Bouwers B.V.

1.1 Ons Veiligheidsbeleid / 1.1 Nasza Polityka Bezpieczeństwa

1.2 De Kernprincipes van Veiligheid bij Netco Bouwers B.V. / 1.2 Główne Zasady Bezpieczeństwa w Netco Bouwers B.V.

1.3 Onze Toewijding aan Veiligheid / 1.3 Nasze Zaangażowanie w Bezpieczeństwo

1.3.1 Collectieve Benadering van Veiligheid / Zbiorowe Podejście do Bezpieczeństwa


Deel II - Uitwerking van Veiligheidsbeleid in Richtlijnen / Część II - Rozwinięcie Polityki Bezpieczeństwa w Wytyczne

2.1 Inleiding / 2.1 Wprowadzenie

2.2 Normen voor het systeem voor arbeidomstandigheden/ 2.2 Wymagania dotyczące Systemu Zarządzania BHP w 

2.2.1.1 Identificatie van Risico's en Beheersmaatregelen / 2.2.1.1 Identyfikacja Zagrożeń i Ocena Ryzyka oraz Określenie Środków Zaradczych

2.2.1.2 Wettelijke en Overige Verplichtingen / 2.2.1.2 Zgodność z Wymaganiami Prawnymi i Innymi

2.2.1.3 Veiligheidsprogramma's en Actieplannen / 2.2.1.3 Programy Bezpieczeństwa i Plan Działań

2.2.2 Implementatie en Uitvoering / 2.2.2 Wdrożenie i Realizacja

2.2.2.1 Beschikbare Middelen / 2.2.2.1 Dostępne Zasoby

2.2.2.2 Taken, Veiligheidsgedragsregels en Bevoegdheden / 2.2.2.2 Obowiązki, Zasady Bezpieczeństwa i Uprawnienia

2.2.2.3 Opleidings- en Ervaringseisen binnen Functies / 2.2.2.3 Wymagania w Zakresie Szkolenia i Doświadczenia w Ramach Stanowisk

2.2.2.4 Verbetering van Vakmanschap en Bewustzijn / 2.2.2.4 Podnoszenie Kwalifikacji i Świadomości

2.2.2.5 Interne Communicatie en Participatie / 2.2.2.5 Komunikacja Wewnętrzna i Udział

2.2.2.6 Documentatie en Registratie / 2.2.2.6 Dokumentacja i Rejestracja

2.2.2.7 Beheer van Documentatie / 2.2.2.7 Zarządzanie Dokumentacją

2.2.2.8 Beheersing van Processen / 2.2.2.8 Zarządzanie Procesami

2.2.2.9 Noodplanning en Respons / 2.2.2.9 Planowanie na Wypadek Nagłych Sytuacji i Reakcja

2.2.3 Controle / 2.2.3 Kontrola


Deel III - Rapportage, Meten is weten / Część III - Mierzenie to wiedza

3.1 Prestatiemeting en Monitoring / 2.2.3.1 Pomiar Wyników i Monitorowanie

3.2 Sanctiebeleid / 2.2.3.2 Polityka sankcj

3.3 Naleving van Wettelijke Eisen Beoordelen / 2.2.3.2 Ocena Zgodności z Wymaganiami Prawnymi

3.4 Incidentrapportage, Onderzoek en -analyse / 2.2.3.3 Raportowanie Incydentów, Badania i Analiza

3.5 Preventie en Correctie / 2.2.4 Zapobieganie i Korekta

3.5.1 Corrigerende en Preventieve Maatregelen / 2.2.4.1 Działania Naprawcze i Zapobiegawcze

3.5.2 Documenten / 2.2.4.1 DokumentyNetco bouwers B.V.
Veiligheidsbeleid

Polityka Bezpieczeństwa


Deel I - Veiligheidsbeleid van Netco Bouwers B.V.

1.1 Ons Veiligheidsbeleid


Bij Netco Bouwers B.V. staat veiligheid voorop. Wij zijn vastbesloten om een veilige en gezonde werkomgeving te bieden voor al onze medewerkers, aannemers en bezoekers. Ons veiligheidsbeleid is gebaseerd op de volgende principes:


 • Iedereen heeft het recht om veilig te werken, en iedereen heeft de verantwoordelijkheid om veiligheid te waarborgen.
 • We streven ernaar om ongevallen en blessures te voorkomen door proactieve maatregelen te nemen en veiligheid in al onze activiteiten te integreren.
 • Wij voldoen aan alle geldende wettelijke en reglementaire vereisten met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk.
 • Veiligheidstraining en bewustwording zijn essentieel, en we streven ernaar om voortdurend de vaardigheden en kennis van onze medewerkers te verbeteren.
 • We moedigen open communicatie en betrokkenheid aan bij het melden van onveilige situaties en incidenten, zodat we kunnen leren en verbeteren.
 • We werken voortdurend aan het evalueren en verbeteren van ons veiligheidsbeleid om de hoogste normen van veiligheid te handhaven.


Dit beleid geldt voor alle medewerkers van Netco Bouwers B.V. en dient als leidraad voor al onze veiligheidsinspanningen. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid, en samen streven we naar een veilige en gezonde werkomgeving voor iedereen.


1.2 Główne Zasady Bezpieczeństwa w Netco Bouwers B.V.

W Netco Bouwers B.V. bezpieczeństwo jest priorytetem. Jesteśmy zdeterminowani, aby zapewnić bezpieczne i zdrowe miejsce pracy dla wszystkich naszych pracowników, kontrahentów i odwiedzających. Nasza polityka bezpieczeństwa opiera się na następujących zasadach:


 • Każdy ma prawo do pracy w bezpieczeństwie, a także obowiązek dbania o bezpieczeństwo.
 • Dążymy do zapobiegania wypadkom i obrażeniom poprzez podejmowanie aktywnych środków bezpieczeństwa i integrowanie zagadnień bezpieczeństwa we wszystkich naszych działaniach.
 • Stosujemy się do obowiązujących przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.
 • Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i świadomość są kluczowe, i dążymy do ciągłego podnoszenia umiejętności i wiedzy naszych pracowników.
 • Zachęcamy do otwartej komunikacji i zaangażowania w zgłaszaniu niebezpiecznych sytuacji i incydentów, aby móc się uczyć i doskonalić.
 • Nasi liderzy są wzorcami bezpiecznego zachowania i aktywnie przyczyniają się do tworzenia kultury bezpieczeństwa w naszej firmie.
 • Ciągle pracujemy nad oceną i ulepszaniem naszej polityki bezpieczeństwa, aby utrzymać najwyższe standardy bezpieczeństwa.


Ta polityka dotyczy wszystkich pracowników Netco Bouwers B.V. i stanowi wytyczne dla naszych wysiłków w dziedzinie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to wspólna odpowiedzialność, i razem dążymy do zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy dla wszystkich.


Veiligheidsbeleid

Polityka Bezpieczeństwa


Deel I - Veiligheidsbeleid van Netco Bouwers B.V.

1.2 De Kernprincipes van Veiligheid


Bij Netco Bouwers B.V. baseren we ons veiligheidsbeleid op een reeks kernprincipes die de basis vormen van onze inzet voor veiligheid op de werkplek:


 1. Mensen eerst: De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, aannemers en bezoekers staan altijd voorop. We streven ernaar om een werkomgeving te creëren waarin iedereen veilig kan werken en aan het einde van de dag gezond naar huis kan gaan.
 2. Continue verbetering: We geloven in voortdurende verbetering als de sleutel tot het verminderen van risico's. We streven ernaar om onze veiligheidsprestaties voortdurend te evalueren en te verbeteren door te leren van incidenten en best practices te delen.
 3. Proactieve maatregelen: Het voorkomen van ongevallen heeft onze hoogste prioriteit. We nemen proactieve maatregelen om risico's te identificeren en te beheersen voordat ze zich kunnen voordoen.
 4. Compliance met wet- en regelgeving: We houden ons strikt aan alle geldende wettelijke en regelgevende vereisten met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk. Dit omvat het naleven van alle normen en voorschriften die van toepassing zijn op onze branche.
 5. Training en bewustwording: We investeren in de opleiding en bewustwording van onze medewerkers. We streven ernaar om hen te voorzien van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om veilig te werken en risico's te herkennen.
 6. Open Communicatie en betrokkenheid: We moedigen open communicatie aan en betrekken onze medewerkers actief bij het identificeren en melden van onveilige situaties. We geloven dat een cultuur van betrokkenheid bijdraagt aan een veiligere werkomgeving.


Deze kernprincipes vormen het fundament van ons veiligheidsbeleid en sturen al onze inspanningen om een veilige werkomgeving te waarborgen. Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor het naleven van deze principes en het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor iedereen bij Netco Bouwers B.V.


Część I - Polityka Bezpieczeństwa Netco Bouwers B.V.

     1.2 Główne Zasady Bezpieczeństwa


W Netco Bouwers B.V. nasza polityka bezpieczeństwa opiera się na szeregu głównych zasad, które stanowią podstawę naszego zaangażowania w kwestii bezpieczeństwa na miejscu pracy:


 1. Zawsze Ludzie na Pierwszym Miejscu: Bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników, kontrahentów i gości zawsze są najważniejsze. Dążymy do stworzenia środowiska pracy, w którym wszyscy mogą pracować w bezpieczny sposób i wracać zdrowi do domu na koniec dnia.

 2. Stała Poprawa: Wierzymy, że stała poprawa jest kluczem do zmniejszenia ryzyka. Dążymy do ciągłej oceny i poprawy naszych wyników w dziedzinie bezpieczeństwa, ucząc się z incydentów i dzieląc się najlepszymi praktykami.

 3. Aktywne Działania Zapobiegawcze: Zapobieganie wypadkom ma u nas najwyższy priorytet. Podejmujemy aktywne działania w celu identyfikowania i kontrolowania ryzyka jeszcze przed jego wystąpieniem.

 4. Zgodność z Przepisami Prawnymi: Ściśle przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów i norm dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, w tym przepisów branżowych.

 5. Szkolenie i Świadomość: Inwestujemy w szkolenie i podnoszenie świadomości naszych pracowników. Dążymy do dostarczenia im wiedzy i umiejętności niezbędnych do bezpiecznej pracy oraz rozpoznawania ryzyka.

 6. Otwarta Komunikacja i Zaangażowanie: Zachęcamy do otwartej komunikacji i aktywnego uczestnictwa naszych pracowników w identyfikowaniu i zgłaszaniu niebezpiecznych sytuacji. Wierzymy, że kultura zaangażowania przyczynia się do bezpieczniejszego środowiska pracy.

 7. Przywództwo i Zachowanie Wzorcowe: Nasi liderzy są wzorcami bezpiecznego zachowania. Aktywnie uczestniczą w inicjatywach bezpieczeństwa i promują kulturę bezpieczeństwa.


Te główne zasady stanowią fundament naszej polityki bezpieczeństwa i kierują wszystkimi naszymi wysiłkami mającymi na celu zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy. Razem ponosimy odpowiedzialność za przestrzeganie tych zasad i tworzenie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy dla wszystkich pracowników w Netco Bouwers B.V.
Veiligheidsbeleid

Polityka Bezpieczeństwa


Deel I - Veiligheidsbeleid van Netco Bouwers B.V.

1.3 Onze Toewijding aan Veiligheid


Voor Netco Bouwers B.V. is veiligheid geen optie, maar een onwrikbare toewijding die diep verankerd is in de kern van onze bedrijfscultuur. We beschouwen veiligheid als een van de meest fundamentele aspecten van onze activiteiten en zijn vastbesloten om een veilige en gezonde werkomgeving te bieden voor iedereen die betrokken is bij onze onderneming. Onze toewijding aan veiligheid is gebaseerd op enkele cruciale pijlers die de leidraad vormen voor ons dagelijks handelen:


Verantwoordelijkheid: We erkennen dat veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is, gedragen door elk individu binnen onze organisatie. Van onze hoogste leidinggevenden tot onze medewerkers op de werkvloer, iedereen speelt een cruciale rol bij het waarborgen van een veilige werkomgeving.

Voortdurende verbetering: We zijn vastbesloten om voortdurend onze veiligheidsprestaties te verbeteren. We geloven dat leren van incidenten en bijna-incidenten de sleutel is tot het optimaliseren van onze processen en procedures.

Samenwerking: Veiligheid is een gezamenlijke inspanning. We werken nauw samen met onze medewerkers, aannemers en partners om gemeenschappelijke veiligheidsdoelen te bereiken en een sterke cultuur van veiligheid te bevorderen.

Transparantie: Open communicatie is essentieel voor onze veiligheidsinspanningen. We streven ernaar om transparant te zijn over onze veiligheidsprestaties en -doelstellingen, omdat we geloven dat dit helpt om risico's tijdig te identificeren en te beheersen.

Opleiding en bewustwording: We investeren in de opleiding en bewustwording van onze medewerkers, zodat ze beschikken over de nodige kennis en vaardigheden om veilig te werken en zich bewust te zijn van mogelijke gevaren.

Naleving: We handhaven strikte naleving van alle wettelijke en regelgevende vereisten met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk. Het naleven van deze normen is voor ons een minimumvereiste, en we streven altijd naar het overtreffen van deze normen.


Onze toewijding aan veiligheid is meer dan slechts een slogan; het is een dagelijkse praktijk die in al onze activiteiten weerklinkt. We geloven sterk dat een veilige werkomgeving niet alleen bijdraagt aan het welzijn van onze medewerkers, maar ook aan het succes en de duurzaamheid van ons bedrijf. We zijn vastbesloten om deze toewijding in stand te houden en voortdurend te versterken, omdat we geloven dat samenwerking de weg vrijmaakt voor een veiligere toekomst voor iedereen bij Netco Bouwers B.V.


Część I - Polityka Bezpieczeństwa Netco Bouwers B.V. 

1.3 Nasze Zaangażowanie w Kwestiach Bezpieczeństwa


W Netco Bouwers B.V. bezpieczeństwo nie jest opcją, ale niezmiennym zaangażowaniem, które ma głębokie zakorzenienie w naszej kulturze organizacyjnej. Uważamy, że bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych aspektów naszej działalności i jesteśmy zdeterminowani, aby zapewnić bezpieczne i zdrowe miejsce pracy dla wszystkich zaangażowanych w naszą firmę.

Nasze zaangażowanie w kwestiach bezpieczeństwa opiera się na kilku kluczowych filarach, które stanowią podstawę naszych codziennych działań:


Odpowiedzialność: Rozumiemy, że bezpieczeństwo to wspólna odpowiedzialność, którą każdy pracownik naszej organizacji przyjmuje na siebie. Zarówno nasza najwyższa kadra zarządzająca, jak i pracownicy na poziomie operacyjnym odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpiecznego miejsca pracy.

Ciągła Poprawa: Jesteśmy zdeterminowani do ciągłego doskonalenia naszych wyników w zakresie bezpieczeństwa. Wierzymy, że nauka z incydentów i zdarzeń bliskich wypadkowi jest kluczem do optymalizacji naszych procesów i procedur.

Współpraca: Bezpieczeństwo to wspólny wysiłek. Współpracujemy ścisłe z naszymi pracownikami, kontrahentami i partnerami, aby osiągnąć wspólne cele związane z bezpieczeństwem i promować silną kulturę bezpieczeństwa.

Transparentność: Otwarta komunikacja odgrywa kluczową rolę w naszych działaniach na rzecz bezpieczeństwa. Dążymy do tego, aby być transparentnymi w kwestii naszych wyników i celów związanych z bezpieczeństwem, uważając, że pomaga to w identyfikacji i zarządzaniu ryzykiem.

Szkolenia i Świadomość: Inwestujemy w szkolenia i podnoszenie świadomości naszych pracowników, aby wyposażyć ich w niezbędną wiedzę i umiejętności do bezpiecznej pracy oraz świadomości potencjalnych zagrożeń.

Należność: Przestrzegamy ścisłego przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawnych i regulacji dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Dla nas przestrzeganie tych standardów jest minimalnym wymogiem, a zawsze dążymy do ich przekraczania.


Nasze zaangażowanie w kwestiach bezpieczeństwa to więcej niż tylko slogan; to codzienna praktyka, która odzwierciedla się we wszystkich naszych działaniach. Wierzymy głęboko, że bezpieczne miejsce pracy nie tylko przyczynia się do dobrobytu naszych pracowników, ale także do sukcesu i trwałości naszej firmy. Jesteśmy zdecydowani utrzymać i wzmocnić to zaangażowanie, ponieważ uważamy, że współpraca jest kluczem do bezpiecznej przyszłości dla wszystkich pracowników Netco Bouwers B.V.Netco bouwers B.V.
Netco bouwers B.V.
Veiligheidsbeleid

Polityka Bezpieczeństwa


Deel I - Veiligheidsbeleid van Netco Bouwers B.V.

1.3.1 Collectieve Benadering van Veiligheid


Dit hoofdstuk belicht de gezamenlijke aanpak van veiligheid binnen Netco Bouwers B.V. Het veiligheidsbeleid van Netco Bouwers B.V. wordt geleid door zeven essentiële motieven:


1. Het streven naar minimalisering van incidenten.

De voornaamste doelstelling van Netco Bouwers B.V. is het aanzienlijk verminderen van voorvallen in de operationele praktijk. Hierbij erkent het bedrijf haar verplichting om de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers en samenwerkingspartners te waarborgen.

2. Continu leren van eerdere incidenten: behoud van een lerende organisatie.

Incidenten fungeren als leerzame gebeurtenissen, en Netco Bouwers B.V. streeft ernaar om lessen hieruit te halen om herhaling te voorkomen. 

3. De inzet voor het verwerven van een leidende positie als een duurzame onderneming.

Netco Bouwers B.V. erkent de verbinding tussen duurzaamheid en veiligheid. Het bedrijf heeft als doel veiligheid stevig te integreren in haar bedrijfscultuur en te blijven werken aan een vooraanstaande positie op het gebied van veiligheid.

4. Streven naar synergie door een gedeelde veiligheidsbenadering.

Door veiligheid gezamenlijk aan te pakken, versterkt Netco Bouwers B.V. haar positie, versnelt ze het leerproces en stimuleert ze blijvende inspiratie.

5. De bevordering van ethisch gedrag en integriteit.

Netco Bouwers B.V. streeft naar ethisch gedrag en integriteit op alle niveaus binnen de organisatie om zo de veiligheidscultuur te versterken.

6. Het cultiveren van proactief risicomanagement.

Het bedrijf zet zich in voor het actief identificeren, beoordelen en beheersen van risico's om veiligheid op lange termijn te waarborgen.

7. Het bevorderen van participatief leiderschap en verantwoord ondernemerschap.

Netco Bouwers B.V. beoogt de betrokkenheid van leiders en het bevorderen van verantwoord ondernemerschap om een veilige werkomgeving te waarborgen.


Deze gezamenlijke benadering van veiligheid wordt verder uitgewerkt in het veiligheidsbeleid van Netco Bouwers B.V., dat als doel heeft uit te blinken in veiligheid en goede arbeidsomstandigheden in al haar bedrijfsonderdelen en aspecten van de bedrijfsvoering. Dit wordt beschouwd als een verantwoordelijkheid jegens de samenleving, de omgeving en haar medewerkers.


Het veiligheidsbeleid omvat vier cruciale invalshoeken: ambitie, kennis, organisatie, ethiek, risicobeheer en leiderschap. Hiermee wordt een solide basis gelegd voor een veilige en gezonde werkomgeving.


 • Ambitie betreft het stellen van doelen, verhogen van veiligheidsbewustzijn, systematische monitoring en het klimmen op de veiligheidsladder.

 • Kennis richt zich op het delen van veiligheidskennis en procedures, herkennen van risico's, toepassen van beheersmaatregelen en systematisch opleiden.

 • Organisatie concentreert zich op procesbeheersing, aandacht voor veilige constructies, integratie van veiligheid in bestaande systemen, periodieke evaluaties, audits en voortdurende verbetering.

 • Ethiek gaat over het bevorderen van ethisch gedrag en integriteit op alle niveaus binnen de organisatie om de veiligheidscultuur te versterken.

 • Risicobeheer houdt in dat het bedrijf zich actief bezighoudt met het identificeren, beoordelen en beheersen van risico's om de veiligheid op lange termijn te waarborgen.

 • Leiderschap beoogt de bevordering van participatief leiderschap en verantwoord ondernemerschap om een veilige werkomgeving te waarborgen.


De Netco Bouwers B.V. veiligheidsrichtlijn omvat minimale vereisten en richt zich op het sturen van een veilig proces en het bevorderen van verhoogd veiligheidsbewustzijn en gedrag. Deze richtlijn sluit aan bij bestaande normen, maakt gebruik van een systeem van voortdurende verbetering en is gebaseerd op referentiekaders zoals VCA en de veiligheidsprestatieladder van KIWA.


Elke Netco Bouwers B.V. medewerker conformeert zich aan het veiligheidsbeleid en zet zich in voor voortdurende verbetering, waarbij de directie eindverantwoordelijkheid draagt. Het handelen binnen de bestaande Netco Bouwers B.V. moet worden gewaarborgd. Jaarlijkse audits en kennisdeling maken deel uit van het verbeterproces, met als doel stijging op de veiligheidsladder te bereiken.


Część I - Polityka bezpieczeństwa Netco Bouwers B.V.

1.3.1 Zbiorowe podejście do bezpieczeństwa


To rozdział przedstawia wspólne podejście do bezpieczeństwa w Netco Bouwers B.V. Polityka bezpieczeństwa Netco Bouwers B.V. opiera się na siedmiu kluczowych motywach:


  1.Dążenie do minimalizacji incydentów.

  Głównym celem Netco Bouwers B.V. jest znaczne zmniejszenie liczby incydentów w praktyce operacyjnej. Firma rozumie swoje zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia wszystkich pracowników i partnerów współpracy.

  2.Ciągłe uczenie się z wcześniejszych incydentów: utrzymanie organizacji uczącej się.

  Incydenty stanowią źródło nauki, a Netco Bouwers B.V. dąży do wyciągania wniosków z nich, aby zapobiec powtórzeniu się sytuacji. Firma czerpie inspirację z branż takich jak lotnictwo i petrochemia, gdzie "uczenie się z incydentów" odgrywa kluczową rolę.

  3. Dążenie do osiągnięcia wiodącej pozycji jako przedsiębiorstwo zrównoważone.

  Netco Bouwers B.V. rozumie intrinsyczną zależność między zrównoważeniem a bezpieczeństwem. Firma dąży do solidnego zintegrowania bezpieczeństwa w swojej kulturze organizacyjnej i ciągłego pracowania nad wiodącą pozycją w dziedzinie bezpieczeństwa.

  4.Dążenie do osiągnięcia synergii poprzez wspólną strategię bezpieczeństwa.

  Wspólne podejście do bezpieczeństwa wzmacnia pozycję Netco Bouwers B.V., przyspiesza proces uczenia się i inspiruje do ciągłego doskonalenia.

  5. Promowanie etycznego zachowania i integrowania.

  Netco Bouwers B.V. dąży do promowania etycznego zachowania i integrowania na wszystkich poziomach organizacji w celu wzmocnienia kultury bezpieczeństwa.

  6.Kultywowanie proaktywnego zarządzania ryzykiem.

  Firma zobowiązuje się do aktywnego identyfikowania, oceny i zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa.

  7. Promowanie przywództwa opartego na uczestnictwie i odpowiedzialnym przedsiębiorczości.


  Netco Bouwers B.V., której celem jest osiągnięcie doskonałości w zakresie bezpieczeństwa i warunków pracy we wszystkich obszarach działalności i aspektach zarządzania firmą. Jest to postrzegane jako obowiązek wobec społeczeństwa, środowiska i pracowników.

  Polityka bezpieczeństwa obejmuje cztery kluczowe aspekty: ambicję, wiedzę, organizację, etykę, zarządzanie ryzykiem i przywództwo. Stanowi to solidne fundamenty bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy.

  Ambicja polega na wyznaczaniu celów, podnoszeniu świadomości bezpieczeństwa, systematycznym monitorowaniu i awansowaniu na drabinie bezpieczeństwa.

  Wiedza koncentruje się na udostępnianiu wiedzy i procedur bezpieczeństwa, rozpoznawaniu ryzyka, stosowaniu środków zaradczych i systematycznym szkoleniu.

  Organizacja skupia się na kontroli procesów, dbałości o bezpieczne konstrukcje, integrowaniu bezpieczeństwa w istniejące systemy, okresowych ocenach, audytach i ciągłym doskonaleniu.

  Etyka dotyczy promowania etycznego zachowania i integrowania na wszystkich poziomach organizacji w celu wzmocnienia kultury bezpieczeństwa.

  Zarządzanie ryzykiem oznacza aktywne identyfikowanie, ocenę i zarządzanie ryzykiem w celu zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa.

  Przywództwo dąży do promowania przywództwa opartego na uczestnictwie i odpowiedzialnej przedsiębiorczości w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy.


  Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa Netco Bouwers B.V. obejmują minimalne wymagania i skupiają się na kierowaniu bezpiecznym procesem oraz promowaniu wzrostu świadomości i zachowań związanym z bezpieczeństwem. Wytyczne te są zgodne z istniejącymi normami, opierają się na systemie ciągłego doskonalenia i opierają się na ramach odniesienia, takich jak VCA i drabina osiągnięć w dziedzinie bezpieczeństwa według KIWA.

  Każdy pracownik Netco Bouwers B.V. zobowiązuje się do przestrzegania polityki bezpieczeństwa i pracuje nad jej ciągłym doskonaleniem, a zarząd ponosi ostateczną odpowiedzialność za jej wdrożenie. Działania w ramach istniejących struktur Netco Bouwers B.V. muszą być zapewnione. Audyty roczne i wymiana wiedzy stanowią integralną część procesu doskonalenia, mającego na celu osiągnięcie wyższego poziomu na drabinie bezpieczeństwa.


  Richtlijnen

  Wytyczne


  Deel II - Uitwerking van Veiligheidsbeleid in Richtlijnen

  2.1 Inleiding


  Het waarborgen van een veilige en gezonde werkomgeving is van het grootste belang in elke industrie en sector, maar dit geldt in het bijzonder voor organisaties die betrokken zijn bij activiteiten in hoogspanningsstations. Het betreden van deze complexe en potentieel gevaarlijke omgevingen vereist een grondig begrip van de risico's en de implementatie van strikte veiligheidsmaatregelen.


  Uitwerking van Veiligheidsbeleid in Richtlijnen, heeft tot doel om richtlijnen en procedures vast te stellen die van toepassing zijn op het veilig werken in hoogspanningsstations. Deze richtlijnen worden ontwikkeld als een uitbreiding van het overkoepelende veiligheidsbeleid van ons bedrijf, dat als primaire doelstelling heeft om de gezondheid en veiligheid van al onze medewerkers, onderaannemers en betrokken belanghebbenden te waarborgen.

  Het succes van dit veiligheidsbeleid en de daaruit voortvloeiende richtlijnen is afhankelijk van de toewijding en betrokkenheid van iedereen binnen onze organisatie. Het begrijpen, naleven en continu verbeteren van deze richtlijnen zijn essentiële elementen om ongelukken te voorkomen en de hoogste normen van veiligheid te handhaven.


  In dit hoofdstuk zullen we de specifieke richtlijnen en procedures behandelen die moeten worden gevolgd bij het betreden en werken in hoogspanningsstations. We zullen ook de verantwoordelijkheden en de rol van alle betrokkenen bij het handhaven van een veilige werkomgeving benadrukken. Het is van cruciaal belang dat alle medewerkers en onderaannemers volledig op de hoogte zijn van deze richtlijnen en zich er strikt aan houden om de veiligheid van iedereen te waarborgen.


  Door dit hoofdstuk zorgvuldig te bestuderen en de inhoud ervan toe te passen in de praktijk, dragen we bij aan de missie van ons bedrijf om veiligheid voorop te stellen en te blijven streven naar uitmuntendheid op het gebied van gezondheid en veiligheid in al onze operaties.

  Laten we samenwerken om een veilige werkomgeving te creëren en te behouden voor iedereen die betrokken is bij onze activiteiten in hoogspanningsstations.


  2.1 wprowadzenie


  Zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy jest kwestią najwyższej wagi w każdej branży i sektorze, ale dotyczy to szczególnie organizacji zaangażowanych w działalność na stacjach wysokiego napięcia. Wejście do tych złożonych i potencjalnie niebezpiecznych środowisk wymaga głębokiego zrozumienia zagrożeń oraz wprowadzenia ścisłych środków bezpieczeństwa.

  Ten rozdział, 'Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa w Wytyczne', ma na celu ustalenie wytycznych i procedur dotyczących bezpiecznej pracy na stacjach wysokiego napięcia. Te wytyczne są rozwijane jako rozszerzenie ogólnego programu bezpieczeństwa naszej firmy, którego głównym celem jest ochrona zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich naszych pracowników, podwykonawców i zainteresowanych stron.

  Sukces tej polityki bezpieczeństwa oraz wynikających z niej wytycznych zależy od zaangażowania i zaangażowania każdego pracownika w naszej organizacji. Zrozumienie, przestrzeganie i ciągłe doskonalenie tych wytycznych są kluczowymi elementami zapobiegania wypadkom oraz utrzymania najwyższych standardów bezpieczeństwa.

  W tym rozdziale omówimy konkretne wytyczne i procedury, które należy stosować podczas pracy na stacjach wysokiego napięcia. Podkreślimy również odpowiedzialność i rolę wszystkich zaangażowanych w utrzymanie bezpiecznego środowiska pracy. Niezbędne jest, aby wszyscy pracownicy i podwykonawcy byli w pełni świadomi tych wytycznych i ściśle się do nich stosowali w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla wszystkich.

  Poprzez dokładne zapoznanie się z tym rozdziałem i wdrożenie jego treści w praktyce, przyczyniamy się do misji naszej firmy, która stawia na pierwszym miejscu bezpieczeństwo oraz dąży do osiągnięcia doskonałości w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa we wszystkich naszych operacjach.

  Działajmy razem, aby stworzyć i utrzymać bezpieczne środowisko pracy dla wszystkich zaangażowanych w naszą działalność na stacjach wysokiego napięcia.

  Richtlijnen

  Wytyczne


  Deel II - Uitwerking van Veiligheidsbeleid in Richtlijnen

  2.2 Normen voor het systeem voor arbeidomstandigheden


  De normen voor het systeem voor arbeidsomstandigheden bij Netco Bouwers zijn als volgt:

  1. Het systeem richt zich op het voorkomen van onveilige situaties en incidenten door middel van risicobeheersing.

  2. De risicobeheersing omvat het proces van identificeren, benoemen, vaststellen van de omvang, vastleggen, uitvoeren, controleren en evalueren van risico's.

  3. Elke fase van het proces, van montage tot demontage, moet de risicobeheersingscyclus doorlopen.

  4. Bij overdracht van verantwoordelijkheden tussen medewerkers moet duidelijk worden gemaakt welke risico's worden overgedragen.

  5. Risico-identificatie gebeurt pragmatisch.

  6. Prioritaire risico's, zoals valgevaar en elektrocutie, krijgen extra aandacht.

  7. Het beheersbaar maken van risico's volgt de arbeidshygiënische strategie, met bronmaatregelen als voorkeurskeuze.

  8. De RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) wordt op bedrijfsniveau uitgevoerd.

  9. Specifieke RI&E's zijn vereist wanneer samenwerking met derden of hoogrisicoactiviteit plaatsvindt.

  10. Voor de uitvoering van taken wordt een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uitgevoerd.

  11. Het systeem volgt wettelijke eisen, opdrachtgevereisen en interne vereisten.

  12. Alle eisen worden bijgehouden en geactualiseerd door Frans, Richard of Ian.

  13. Doelstellingen worden SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) geformuleerd.

  14. Actieplannen worden opgesteld om doelstellingen te bereiken en voortdurend te bewaken en aan te passen.

  15. Middelen worden beschikbaar gesteld voor het inrichten en onderhouden van een veilige werkplek.

  16. Taken, Veiligheidsgedragsregels en bevoegdheden zijn helder gedefinieerd en worden geïmplementeerd.

  17. Leidinggevenden tonen betrokkenheid bij veiligheid door middel van inspecties, deelname aan ongevallenonderzoeken en ondersteunende maatregelen.

  18. Veiligheidstrainingen en instructies zijn aangepast aan functievereisten en worden geregistreerd.

  19. Medewerkers worden bewust gemaakt van veiligheid en arbeidsomstandigheden via diverse communicatiekanalen en bijeenkomsten.

  20. Documentatie en registratie worden beheerd om inzicht te krijgen in de voortgang en prestaties van het systeem.


  2.2 Normy dotyczące systemu warunków pracy


  Normy dotyczące systemu warunków pracy w firmie Netco Bouwers są następujące:

  1. System skupia się na zapobieganiu niebezpiecznym sytuacjom i incydentom poprzez zarządzanie ryzykiem.
  2. Zarządzanie ryzykiem obejmuje identyfikację, nazwanie, określenie zakresu, dokumentację, wdrożenie, kontrolę i ocenę ryzyka.
  3. Każda faza procesu, począwszy od projektu, aż do demontażu, musi przejść cykl zarządzania ryzykiem.
  4. Podczas przekazywania odpowiedzialności między zespołami, jasno określone są ryzyka, które są przekazywane.
  5. Identyfikacja ryzyka odbywa się pragmatycznie, przy udziale specjalistów z różnych perspektyw.
  6. Priorytetowym ryzykom, takim jak ryzyko upadku i porażenia prądem elektrycznym, przykładana jest szczególna uwaga.
  7. Zarządzanie ryzykiem opiera się na strategii higieny pracy, z preferencją dla środków źródłowych.
  8. Ocena ryzyka i ocena (RI&E) przeprowadzana jest przeprowadzane na poziomie firmy ze względu na jego zakres.
  9. Wymagane są konkretne RI&E, gdy zachodzi współpraca z podmiotami trzecimi lub wykonywane są działania o wysokim ryzyku.
  10. Przy wykonywaniu zadań przeprowadzana jest Analiza Ryzyka na Ostatnią Chwilę (LMRA).
  11. System jest zgodny z wymaganiami prawnymi, wymaganiami klientów oraz wewnętrznymi wymaganiami.
  12. Wszystkie wymagania są monitorowane i Frans, Richard, Ian.
  13. Cele są formułowane w sposób SMART (Specyficzny, Mierzalny, Akceptowalny, Realistyczny i Określony czasowo).
  14. Tworzone są plany działania w celu osiągnięcia celów oraz ciągłego monitorowania i dostosowywania.
  15. Zasoby są dostępne do utrzymania i dbania o bezpieczne miejsce pracy.
  16. Obowiązki i odpowiedzialności są jasno zdefiniowane i wdrażane.
  17. Kierownictwo wykazuje zaangażowanie w zakresie bezpieczeństwa poprzez inspekcje, uczestnictwo w dochodzeniach w sprawie wypadków oraz wsparcie wdrożeń.
  18. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i instrukcje są dostosowane do wymagań zawodowych i rejestrowane.
  19. Pracownicy są świadomi bezpieczeństwa i warunków pracy poprzez różne kanały komunikacji i spotkania.
  20. Dokumentacja i rejestracja są zarządzane w celu uzyskania informacji na temat postępów i wyników systemu.


  Richtlijnen

  Wytyczne


  Deel II - Uitwerking van Veiligheidsbeleid in Richtlijnen

  2.2.1.1 Identificatie van Risico's en Beheersmaatregelen/ 2.2.1 Identyfikacja Ryzyka i Środki Zaradcze


  Hoogspanningssector risicoanalyse

  Binnen Netco Bouwers B.V. erkennen we het cruciale belang van een grondige risicoanalyse in de hoogspanningssector. Deze sector brengt specifieke uitdagingen en gevaren met zich mee die zorgvuldig moeten worden geïdentificeerd en beheerd om de veiligheid van onze medewerkers en partners te waarborgen.


  Risico-identificatie

  Om risico's effectief aan te pakken, hanteren we een gestructureerde aanpak voor risico-identificatie. Allereerst stellen we vast welke specifieke risico's zich in onze activiteiten kunnen voordoen. In de hoogspanningssector omvatten deze risico's aspecten zoals elektrocutie, valgevaar, en veiligheidsproblemen met betrekking tot hoogspanningsapparatuur.


  Risicobeoordeling

  Nadat we de risico's hebben geïdentificeerd, beoordelen we ze op basis van hun waarschijnlijkheid en potentiële impact. Dit stelt ons in staat om prioriteit te geven aan de meest kritieke risico's die onze medewerkers en partners kunnen bedreigen. Bij deze beoordeling nemen we ook de mogelijke gevolgen van een incident in overweging, zoals persoonlijk letsel, materiële schade, en reputatieschade op projecten en deadlines.


  Beheersmaatregelen

  Voor elk geïdentificeerd risico ontwikkelen we beheersmaatregelen om de kans op incidenten te minimaliseren en de impact ervan te verminderen. In de hoogspanningssector kunnen deze maatregelen onder meer bestaan uit strikte veiligheidsprocedures voor het werken met elektrische apparatuur, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en specifieke trainingsprogramma's.


  Periodieke evaluatie

  Onze inspanningen op het gebied van risicobeheer eindigen niet bij de implementatie van beheersmaatregelen. We begrijpen dat de hoogspanningssector voortdurend evolueert, en daarom voeren we periodieke evaluaties uit om ervoor te zorgen dat onze risicobeheersingsmaatregelen up-to-date en effectief blijven. Als nieuwe risico's opkomen of als we constateren dat bepaalde maatregelen niet het gewenste resultaat opleveren, passen we onze benadering aan.


  Betrokkenheid van medewerkers

  Bij het identificeren van risico's en het ontwikkelen van beheersmaatregelen betrekken we onze medewerkers actief. Ze hebben waardevolle inzichten en ervaringen die kunnen bijdragen aan een veiligere werkomgeving.


  Continue verbetering

  Onze benadering van risico-identificatie en -beheer is een dynamisch proces. We blijven ons inzetten voor continue verbetering en stellen ons open voor nieuwe ideeën en best practices om onze veiligheidsprestaties voortdurend te verbeteren.


  In de hoogspanningssector is veiligheid een topprioriteit, en we zijn vastbesloten om onze verantwoordelijkheid op dit gebied serieus te nemen door een effectieve risicoanalyse en beheerpraktijken te handhaven.


  2.2.1.1 Identyfikacja Ryzyka i Środki Zaradcze


  Sektor Elektroenergetyczny - Analiza Ryzyka

  W Netco Bouwers B.V. zdajemy sobie sprawę z kluczowego znaczenia dogłębnej analizy ryzyka w sektorze elektroenergetycznym. Ten sektor niesie ze sobą konkretne wyzwania i zagrożenia, które muszą być dokładnie zidentyfikowane i zarządzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników i partnerów.


  Identyfikacja Ryzyka

  W celu skutecznego radzenia sobie z ryzykiem stosujemy strukturalne podejście do jego identyfikacji. Po pierwsze określamy, jakie konkretne ryzyka mogą wystąpić w naszych działaniach. W sektorze elektroenergetycznym mogą to być kwestie takie jak porażenia prądem, zagrożenie upadkiem czy problemy związane z bezpieczeństwem urządzeń o wysokim napięciu.

  Ocena Ryzyka

  Po zidentyfikowaniu ryzyk oceniamy je na podstawie prawdopodobieństwa i potencjalnego wpływu. Pozwala nam to na ustalenie priorytetów dla najważniejszych ryzyk, które mogą zagrażać naszym pracownikom i partnerom. W trakcie tej oceny uwzględniamy również potencjalne skutki incydentów, takie jak obrażenia osobiste, uszkodzenia mienia i wpływ na projekty oraz terminy realizacji.

  Środki Zaradcze

  Dla każdego zidentyfikowanego ryzyka opracowujemy środki zaradcze, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia incydentów oraz ograniczenie ich skutków. W sektorze elektroenergetycznym te środki mogą obejmować rygorystyczne procedury bezpieczeństwa dotyczące pracy z urządzeniami elektrycznymi, stosowanie środków ochrony osobistej oraz specjalne programy szkoleniowe.

  Okresowa Ocena

  Nasze działania w zakresie zarządzania ryzykiem nie kończą się wraz z wdrożeniem środków zaradczych. Rozumiemy, że sektor elektroenergetyczny jest dynamiczny, dlatego regularnie oceniamy nasze środki zaradcze, aby upewnić się, że są one aktualne i skuteczne. Jeśli pojawiają się nowe ryzyka lub stwierdzimy, że pewne środki nie przynoszą oczekiwanych efektów, dostosowujemy nasze podejście.

  Ryzyka Dla Innych

  W naszej analizie ryzyka i strategii zarządzania uwzględniamy również potencjalny wpływ naszych działań na osoby trzecie, w tym mieszkańców i innych interesariuszy. Dążymy do podejścia skupiającego się na całokształcie bezpieczeństwa, w którym uwzględniamy nie tylko interesy naszej firmy, ale także szersze kwestie bezpieczeństwa społecznego.

  Zaangażowanie Pracowników

  Podczas identyfikacji ryzyka i opracowywania środków zaradczych aktywnie angażujemy naszych pracowników. Dysponują oni cennymi wskazówkami i doświadczeniem, które mogą przyczynić się do stworzenia bezpieczniejszego miejsca pracy.

  Ciągłe Doskonalenie

  Nasze podejście do identyfikacji i zarządzania ryzykiem to proces dynamiczny. Nadal dążymy do ciągłego doskonalenia i jesteśmy otwarci na nowe pomysły i bewzględnie sprawdzone praktyki, aby nieustannie podnosić nasze osiągnięcia w zakresie bezpieczeństwa.

  W sektorze elektroenergetycznym bezpieczeństwo jest priorytetem, i jesteśmy zdeterminowani podjąć naszą odpowiedzialność w tym zakresie, utrzymując skuteczne praktyki identyfikacji ryzyka i zarządzania.
  Netco bouwers B.V.
  Richtlijnen

  Wytyczne


  Deel II - Uitwerking van Veiligheidsbeleid in Richtlijnen

  2.2.1.2 Wettelijke en Overige Verplichtingen / 2.2.1.2 Zgodność z Wymaganiami Prawnymi i Innymi


  In dit hoofdstuk richten we ons op de wettelijke en overige verplichtingen die van toepassing zijn op ons veiligheidsbeleid en onze activiteiten. We erkennen het belang van naleving van de wet- en regelgeving en andere bindende verplichtingen om een veilige werkomgeving te waarborgen.


  Wettelijke Verplichtingen

  Als organisatie zijn we onderworpen aan verschillende wetten en voorschriften met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk. Het is essentieel dat we volledig op de hoogte zijn van deze wettelijke vereisten en ervoor zorgen dat we eraan voldoen. Hier zijn enkele van de belangrijkste wettelijke verplichtingen waaraan we moeten voldoen:


  1. Arbeidsomstandighedenwetgeving: We moeten voldoen aan de relevante nationale en regionale arbeidsomstandighedenwetten en -voorschriften die van toepassing zijn op onze activiteiten.

  2. Milieuvoorschriften: Als onze activiteiten milieueffecten hebben, moeten we ook voldoen aan de milieuwetgeving en -voorschriften.

  3. Veiligheidsvoorschriften voor specifieke industrieën: Als we opereren in een specifieke branche, zoals de hoogspanningssector, moeten we voldoen aan de sectorale veiligheidsvoorschriften en normen.

  4. Arbeidscontracten en CAO's: We moeten voldoen aan de arbeidsovereenkomsten en collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) die van toepassing zijn op onze werknemers.

  5. Veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voor specifieke taken: Voor specifieke taken of werkzaamheden moeten we voldoen aan de relevante voorschriften voor veiligheid en gezondheid op het werk.


  Overige Verplichtingen
  Naast wettelijke verplichtingen kunnen er ook andere bindende verplichtingen zijn waaraan we moeten voldoen. Deze verplichtingen kunnen voortvloeien uit contracten, overeenkomsten of normen die we hebben aanvaard. Enkele voorbeelden van overige verplichtingen zijn:

  1. Contractuele verplichtingen: We moeten voldoen aan alle veiligheidsgerelateerde contractuele verplichtingen die we zijn aangegaan met klanten, partners of andere belanghebbenden.

  2. Normen en certificeringen: Als we streven naar bepaalde normen of certificeringen op het gebied van veiligheid en gezondheid, moeten we deze nastreven en behouden.

  3. Interne beleidslijnen en procedures: Onze interne beleidslijnen en procedures op het gebied van veiligheid en gezondheid moeten worden nageleefd.


  Verantwoordelijkheid voor naleving

  Het is de verantwoordelijkheid van alle medewerkers om zich bewust te zijn van en te voldoen aan de geldende wettelijke en overige verplichtingen. We moedigen een proactieve benadering aan waarbij medewerkers eventuele zorgen of vragen over naleving melden aan de aangewezen functionarissen.

  Toezicht en evaluatie

  We zullen zorgen voor regelmatige beoordelingen en audits om ervoor te zorgen dat we blijven voldoen aan alle wettelijke en overige verplichtingen. Indien nodig zullen corrigerende maatregelen worden genomen om eventuele tekortkomingen aan te pakken.

  Naleving handhaven

  Naleving van wettelijke en overige verplichtingen is essentieel voor ons succes en onze reputatie. We zullen alles in het werk stellen om naleving te waarborgen en eventuele schendingen aan te pakken.


  Dit hoofdstuk benadrukt het belang van naleving van wet- en regelgeving en andere verplichtingen om een veilige werkomgeving te garanderen en de verantwoordelijkheden van medewerkers en de organisatie op dit gebied.


  2.2.1.2 Zgodność z Wymaganiami Prawnymi i Innymi


  W tym rozdziale skupiamy się na ustawowych i innych obowiązkach dotyczących naszej polityki bezpieczeństwa i naszych działań. Rozpoznajemy znaczenie przestrzegania przepisów prawa i innych wiążących zobowiązań w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy.

  Obowiązki Ustawowe

  Jako organizacja jesteśmy podporządkowani różnym ustawom i przepisom dotyczącym bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Istotne jest, abyśmy byli w pełni świadomi tych wymogów prawnych i upewnili się, że je przestrzegamy. Oto niektóre z głównych obowiązków ustawowych, którym musimy sprostać:

  1. Prawo dotyczące warunków pracy: Musimy przestrzegać odpowiednich krajowych i regionalnych przepisów dotyczących warunków pracy, które mają zastosowanie do naszych działań.

  2. Przepisy dotyczące środowiska: Jeśli nasze działania wpływają na środowisko, musimy również przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska.

  3. Przepisy bezpieczeństwa w specyficznych branżach: Jeśli działamy w konkretnej branży, takiej jak branża elektroenergetyczna, musimy przestrzegać specjalistycznych przepisów i standardów branżowych dotyczących bezpieczeństwa.

  4. Umowy o pracę i układy zbiorowe pracy: Musimy przestrzegać umów o pracę i układów zbiorowych pracy, które mają zastosowanie do naszych pracowników.

  5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia w pracy dla określonych zadań: Dla określonych zadań lub prac musimy przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.


  Inne Obowiązki

  Oprócz obowiązków ustawowych, mogą istnieć także inne wiążące zobowiązania, którym musimy sprostać. Takie zobowiązania mogą wynikać z umów, porozumień lub norm, które przyjęliśmy. Oto kilka przykładów innych obowiązków:

  1. Obowiązki wynikające z umów: Musimy przestrzegać wszelkich zobowiązań wynikających z umów, które zawarliśmy z klientami, partnerami lub innymi zainteresowanymi stronami, dotyczących bezpieczeństwa.

  2. Normy i certyfikaty: Jeśli dążymy do spełnienia określonych norm lub uzyskania certyfikatów w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, musimy te cele realizować i utrzymywać.

  3. Wewnętrzne wytyczne i procedury: Musimy przestrzegać wewnętrznych wytycznych i procedur dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.


  Odpowiedzialność za Przestrzeganie

  Odpowiedzialność za świadome przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i innych zobowiązań spoczywa na wszystkich pracownikach. Zachęcamy do proaktywnego podejścia, w ramach którego pracownicy zgłaszają wszelkie obawy lub pytania dotyczące przestrzegania przepisów odpowiednim osobom.

  Nadzór i Ocena

  Będziemy regularnie przeprowadzać przeglądy i audyty, aby zapewnić, że nadal przestrzegamy wszystkich ustawowych i innych zobowiązań. W razie potrzeby podejmiemy środki naprawcze, aby rozwiązać wszelkie niezgodności.


  Utrzymywanie Przestrzegania

  Przestrzeganie przepisów ustawowych i innych obowiązków jest kluczowe dla naszego sukcesu i reputacji. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić przestrzeganie i podjąć działania w przypadku naruszeń.

  Ten rozdział podkreśla znaczenie przestrzegania przepisów prawa i innych zobowiązań w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy oraz odpowiedzialności pracowników i organizacji w tym zakresie.


  Richtlijnen

  Wytyczne


  Deel II - Uitwerking van Veiligheidsbeleid in Richtlijnen

  2.2.1.3 Veiligheidsprogramma's en Actieplannen


  Het doel van dit hoofdstuk is om de rol en het belang van veiligheidsprogramma's en actieplannen binnen Netco Bouwers B.V. te definiëren en te benadrukken. Deze programma's en plannen dienen als leidraad om veiligheidsdoelstellingen te bereiken, risico's te beheersen en continue verbetering te bevorderen.


  Veiligheidsprogramma's

  Veiligheidsprogramma's bij Netco Bouwers B.V. zijn strategische initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de algehele veiligheidscultuur en het verminderen van ongevallen en incidenten. Deze programma's worden ontwikkeld met duidelijke doelen en meetbare resultaten. Ze kunnen betrekking hebben op verschillende aspecten van veiligheid, zoals risicobeheer, training, gedragsverandering en naleving van voorschriften.


  Enkele belangrijke kenmerken van veiligheidsprogramma's zijn:

  • Doelgerichtheid: Elk programma heeft specifieke doelen en doelstellingen die moeten worden bereikt. Deze doelen moeten SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) zijn.

  • Verantwoordelijkheid: Elk programma heeft een aangewezen verantwoordelijke persoon of team dat verantwoordelijk is voor de planning, uitvoering en monitoring van het programma.

  • Communicatie: Effectieve communicatie is essentieel om alle betrokkenen op de hoogte te brengen van het programma, de doelstellingen en de voortgang.

  • Middelen: De benodigde middelen, zoals budget, tijd en personeel, worden toegewezen aan het programma om succesvol te zijn.


  Actieplannen

  Actieplannen zijn specifieke, gedetailleerde plannen die worden ontwikkeld om de doelen en doelstellingen van veiligheidsprogramma's te bereiken. Deze plannen bevatten de concrete stappen die moeten worden ondernomen, de toegewezen verantwoordelijkheden en de deadlines voor elk onderdeel van het programma.

  Enkele belangrijke aspecten van actieplannen zijn:

  • Stapsgewijze aanpak: Actieplannen breken complexe doelen op in behapbare stappen, zodat ze gemakkelijker te beheren zijn.

  • Tijdlijnen: Elke actie heeft een duidelijke tijdlijn om ervoor te zorgen dat deadlines worden gehaald.

  • Monitoring en rapportage: De voortgang van de actieplannen wordt regelmatig gevolgd en gerapporteerd aan relevante belanghebbenden.

  • Aanpassing: Indien nodig worden actieplannen aangepast om veranderende omstandigheden en nieuwe inzichten aan te pakken.


  Integratie met het veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

  Veiligheidsprogramma's en actieplannen zijn integrale onderdelen van het veiligheidsmanagementsysteem van Netco Bouwers B.V. Ze worden geïntegreerd in de bredere aanpak van risicobeheer en continue verbetering. Het VMS biedt het kader waarbinnen deze programma's en plannen worden ontwikkeld en uitgevoerd.


  Betrokkenheid en feedback

  Alle medewerkers worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan de veiligheidsprogramma's en de uitvoering van actieplannen. Hun input en feedback zijn waardevol bij het identificeren van risico's en het verbeteren van veiligheidsmaatregelen.


  Conclusie

  Veiligheidsprogramma's en actieplannen zijn instrumenten die Netco Bouwers B.V. helpen om haar inzet voor veiligheid te realiseren. Ze bieden de structuur en de middelen om doelen te bereiken, risico's te beheren en de veiligheidscultuur te versterken. Door effectieve programma's en plannen te ontwikkelen en uit te voeren, kunnen we blijven streven naar een veilige en gezonde werkomgeving voor al onze medewerkers en partners.

  Richtlijnen

  Wytyczne


  Deel II - Uitwerking van Veiligheidsbeleid in Richtlijnen

  2.2.2 Implementatie en uitvoering


  Doel (van de de implementatie en uitvoering): 

  1. Nul ongevallen: Het primaire doel van ons veiligheidsprogramma is om nul ongevallen en letsel te bereiken in al onze activiteiten in de hoogspanningssector.

  2. Veiligheidscultuur: Het bevorderen van een veiligheidscultuur waarin alle medewerkers en samenwerkingspartners zich verantwoordelijk voelen voor veilig werken.

  3. Risicobeheer: Effectief beheer van risico's in verband met hoogspanningsconstructie om incidenten te voorkomen.

  4. Naleving van voorschriften: Voldoen aan alle wettelijke en sectorale voorschriften met betrekking tot veiligheid in de hoogspanningssector.


  Stappen

  Stap 1: Risico-identificatie en -evaluatie

  • Identificeer alle potentiële risico's in hoogspanningsconstructie, waaronder elektrische gevaren, valgevaar, enz.
  • Voer een grondige risicobeoordeling uit voor elk project en elke taak.
  • Prioriteer risico's op basis van hun ernst en waarschijnlijkheid.

  Stap 2: Veiligheidsbeheerplan

  • Definieer specifieke veiligheidsmaatregelen, procedures en verantwoordelijkheden.
  • Zorg voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en uitrusting voor werknemers.

  Stap 3: Opleiding en bewustwording

  • Bied uitgebreide veiligheidstraining aan al het personeel, inclusief ZZP-ers.
  • Zorg voor regelmatige herhalingstrainingen en bewustwording.

  Stap 4: Noodplanning en -respons

  • Ontwikkel noodplannen voor verschillende situaties, waaronder elektrische noodgevallen.
  • Train medewerkers in noodsituaties en oefen regelmatig noodevacuaties.

  Stap 5: Continue verbetering

  • Implementeer systemen voor het melden en onderzoeken van incidenten en bijna-ongevallen.
  • Gebruik de resultaten van onderzoeken om corrigerende en preventieve maatregelen te nemen.
  • Voer regelmatige veiligheidsaudits en -inspecties uit.

  Stap 6: Communicatie en betrokkenheid

  • Houd regelmatige veiligheidsvergaderingen en verspreid veiligheidsinformatie.
  • Moedig medewerkers aan om actief betrokken te zijn bij het identificeren en oplossen van veiligheidskwesties.

  Stap 7: Prestatiemeting en rapportage

  • Definieer meetbare prestatie-indicatoren voor veiligheid.
  • Monitor voortdurend de prestaties en rapporteer de voortgang aan het management en de medewerkers.


  Verantwoordelijkheden

  • Directie: Verantwoordelijk voor het vaststellen van het veiligheidsbeleid, het beschikbaar stellen van middelen en het ondersteunen van het programma.

  • Manager: Aangewezen om het programma te coördineren, veiligheidsbeleid te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat alle veiligheidsmaatregelen worden nageleefd.

  • Werknemers: Verplicht om veilig te werken, risico's te melden en actief deel te nemen aan veiligheidstrainingen.


  Dit veiligheidsprogramma moet regelmatig worden herzien en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat het relevant blijft en aansluit op veranderende omstandigheden en nieuwe inzichten in de hoogspanningssector.

  Het is essentieel om samen te werken met relevante autoriteiten en sectororganisaties om te voldoen aan alle toepasselijke voorschriften en normen. Veiligheid moet altijd de hoogste prioriteit hebben.

  Richtlijnen

  Wytyczne


  Deel II - Uitwerking van Veiligheidsbeleid in Richtlijnen

  2.2.2.1 Beschikbare Middelen


  Dit hoofdstuk is om ervoor te zorgen dat Netco Bouwers B.V. over de benodigde middelen beschikt om veilige en gezonde werkpraktijken te waarborgen bij de constructiebouw op hoogspanningsstations. Deze middelen omvatten financiële, materiële en personele middelen die nodig zijn voor effectieve veiligheidsmaatregelen.


  Financiële middelen

  1. Budgetten voor Veiligheid: Netco Bouwers B.V. dient passende financiële middelen toe te wijzen voor veiligheidsinitiatieven en -programma's, waaronder training, aanschaf van veiligheidsuitrusting en onderhoud van veiligheidsvoorzieningen.

  2. Verzekeringen: Het bedrijf moet ervoor zorgen dat het over adequate verzekeringsdekking beschikt om eventuele ongevallen, schade of aansprakelijkheid te dekken die zich kunnen voordoen tijdens hoogspanningsconstructieprojecten.

  Materiële middelen

  1. Veiligheidsuitrusting: Zorg ervoor dat alle werknemers toegang hebben tot de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en veiligheidsuitrusting die nodig is voor het veilig uitvoeren van taken op hoogspanningsstations.

  2. Onderhoud van Apparatuur: Regelmatig onderhoud en inspectie van bouwapparatuur en gereedschappen om ervoor te zorgen dat ze veilig en efficiënt werken.

  3. Veiligheidsvoorzieningen: Installeer en onderhoud de nodige veiligheidsvoorzieningen op hoogspanningsstations, zoals waarschuwingsborden, barrières en valbeveiligingssystemen.

  Personele middelen

  1. Veiligheidsmanager: Benoem een veiligheidsmanager die verantwoordelijk is voor het coördineren van alle veiligheidsgerelateerde zaken, waaronder training, inspecties en rapportage.

  2. Veiligheidstraining: Zorg voor de opleiding van alle medewerkers in veiligheidsprocedures, risicobeoordeling en noodprocedures die specifiek zijn voor hoogspanningsconstructie.

  3. Toezicht en Inspectie: Wijs gekwalificeerd personeel aan om regelmatig toezicht te houden op de bouwplaatsen en ervoor te zorgen dat alle veiligheidsmaatregelen worden nageleefd.

  4. Eerstehulpvoorzieningen: Zorg ervoor dat er op elke bouwplaats voldoende eerstehulpvoorzieningen en getrainde EHBO'ers beschikbaar zijn.

  5. Veiligheidsvertegenwoordigers: Benoem veiligheidsvertegenwoordigers op de bouwplaatsen die als aanspreekpunt dienen voor veiligheidskwesties.


  Toewijding aan middelen

  Netco Bouwers B.V. erkent dat veiligheid in de hoogspanningssector van het grootste belang is. Het bedrijf is vastbesloten om alle benodigde financiële, materiële en personele middelen beschikbaar te stellen om een veilige en gezonde werkomgeving te waarborgen. Veiligheid heeft altijd de hoogste prioriteit in alle aspecten van onze activiteiten op hoogspanningsstations.

  Dit hoofdstuk benadrukt het belang van het beschikbaar stellen van voldoende middelen om veiligheid te waarborgen bij de constructiebouw op hoogspanningsstations. Pas dit aan aan de specifieke middelen en behoeften van Netco Bouwers B.V. in overeenstemming met de geldende voorschriften en normen in de hoogspanningssector. Veiligheid moet altijd een integraal onderdeel zijn van alle activiteiten.
  Netco bouwers B.V.
  Netco bouwers B.V.
  Richtlijnen

  Wytyczne


  Deel II - Uitwerking van Veiligheidsbeleid in Richtlijnen

  2.2.2.2 Taken, Veiligheidsgedragsregels en Bevoegdheden 


  Dit hoofdstuk heeft tot doel duidelijkheid te scheppen over de taken, veiligheidsgedragsregels en bevoegdheden van medewerkers binnen Netco Bouwers B.V. die betrokken zijn bij de constructiebouw op hoogspanningsstations. Het stelt de verantwoordelijkheden vast die nodig zijn om een veilige werkomgeving te waarborgen.


  Taken

  1. Veiligheidsmanager: Er is een competente veiligheidsmanager binnen het bedrijf, belast met het ontwikkelen, coördineren en handhaven van het veiligheidsbeleid. Deze persoon is verantwoordelijk voor het identificeren van veiligheidsrisico's, het opstellen van procedures en het toezicht houden op naleving.

  2. Werknemers: Alle werknemers van Netco Bouwers B.V. hebben de verantwoordelijkheid om de veiligheidsvoorschriften en -procedures strikt na te leven. Ze moeten ook verdachte situaties of onveilige handelingen onmiddellijk melden aan hun leidinggevende of de veiligheidsmanager.

  3. Veiligheidsvertegenwoordigers: Er zijn altijd veiligheidsvertegenwoordigers op de bouwplaats. Deze personen fungeren als aanspreekpunt voor veiligheidskwesties, houden toezicht op de naleving van de voorschriften en rapporteren onregelmatigheden aan de veiligheidsmanager.

  4. Leidinggevenden: Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor het toezicht houden op de veiligheid van hun teams en het handhaven van veiligheidsnormen. Ze moeten ook de nodige middelen en opleiding bieden om veilig werken te ondersteunen.


  Veiligheidsgedragsregels

  1. Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's): Het dragen van vereiste PBM's is verplicht op alle hoogspanningsstations. Dit omvat veiligheidsschoenen, helmen, veiligheidsharnassen, oogbescherming en andere relevante uitrusting.

  2. Voorkom het vallen van gereedschap en apparatuur:

   • Zorg ervoor dat gereedschappen en apparatuur op een veilige en stabiele plaats worden geplaatst wanneer ze niet in gebruik zijn.
   • Maak gebruik van gereedschapstassen, bakken of andere opslagmiddelen om te voorkomen dat gereedschap van hoogte valt.
   • Controleer regelmatig of alle gereedschappen en apparatuur goed zijn bevestigd en veilig zijn opgeborgen.
  3. Netheid op de werkplek: Het is verplicht om de werkplek schoon en georganiseerd achter te laten. Afval, materialen en gereedschappen moeten op de daarvoor bestemde plaatsen worden opgeruimd. Een schone werkplek draagt bij aan een veilige omgeving en voorkomt struikelgevaren.

  4. Werk of sta niet onder een hangende last en loop er niet onderdoor:

   • Vermijd altijd het gebied direct onder een zware last die wordt gehesen of verplaatst.
   • Zorg ervoor dat zware lasten veilig zijn bevestigd voordat ze worden opgetild.
   • Blijf uit de buurt van kraangebieden en hefwerktuigen tijdens het hijsen of laden.
  5. Houd je aan de veiligheidsregels voor werken in de nabijheid van elektriciteit:

   • Respecteer en gehoorzaam de afgezette gebieden die zijn gemarkeerd door de hoofdaannemer met waarschuwingslinten of -borden om anderen te waarschuwen voor de aanwezigheid van elektrische gevaren.
   • Overstijg nooit de gemarkeerde linten of betreed de afgezette gebieden zonder de juiste toestemming en training.
   • Strikte naleving van deze regels is essentieel om het risico op elektrische schokken en andere gevaren te minimaliseren en een veilige werkomgeving te behouden.
  6. Communicatie en samenwerking: Werknemers moeten actief communiceren en samenwerken om veiligheidsrisico's te verminderen. Het delen van informatie, waarschuwingen en suggesties met collega's is essentieel voor een veilige werkomgeving.

  7. Veiligheidstraining: Alle werknemers moeten regelmatig deelnemen aan veiligheidstrainingen om zich bewust te zijn van de risico's en veiligheidsprocedures.

  8. Rapportage en onderzoek: Alle incidenten, ongevallen of bijna-ongevallen moeten onmiddellijk worden gemeld. Er moet een grondig onderzoek worden uitgevoerd om de oorzaken vast te stellen en herhaling te voorkomen.  Bevoegdheden

  1. Stop-Werk Bevoegdheid: Elke medewerker heeft de bevoegdheid om het werk onmiddellijk stop te zetten als hij een onveilige situatie opmerkt. Het werk mag pas worden hervat wanneer de veiligheid is hersteld.

  2. Sancties en Beloningen: Het bedrijf heeft het recht sancties op te leggen aan werknemers die zich niet aan de veiligheidsvoorschriften houden. Aan de andere kant kunnen werknemers worden beloond voor hun bijdrage aan veiligheid en naleving van de regels.


  Dit hoofdstuk legt de nadruk op de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden om een cultuur van veiligheid te bevorderen binnen Netco Bouwers B.V. Het naleven van deze taken, gedragsregels en bevoegdheden is essentieel voor de veiligheid van iedereen die betrokken is bij hoogspanningsconstructiewerkzaamheden.

  Rozdział 2: Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa w Wytyczne2.2.2.2 Obowiązki, Reguły Bezpieczeństwa i Uprawnienia


  Ten rozdział ma na celu wyjaśnienie obowiązków, reguł bezpieczeństwa i uprawnień pracowników w Netco Bouwers B.V. zaangażowanych w prace konstrukcyjne na stacjach wysokiego napięcia. Określa odpowiedzialności niezbędne do zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy.


  Obowiązki

  Kierownik Bezpieczeństwa: W firmie działa kompetentny kierownik ds. bezpieczeństwa, odpowiedzialny za opracowywanie, koordynację i utrzymanie polityki bezpieczeństwa. Osoba ta odpowiada za identyfikację ryzyka bezpieczeństwa, tworzenie procedur i nadzór nad ich przestrzeganiem.


  Pracownicy: Wszyscy pracownicy Netco Bouwers B.V. mają obowiązek ściśle przestrzegać przepisów i procedur bezpieczeństwa. Muszą również niezwłocznie zgłaszać podejrzane sytuacje lub niebezpieczne działania swojemu przełożonemu lub kierownikowi ds. bezpieczeństwa.

  Przedstawiciele ds. Bezpieczeństwa: Na placu budowy zawsze obecni są przedstawiciele ds. bezpieczeństwa. Pełnią oni rolę punktu kontaktowego w sprawach bezpieczeństwa, monitorują przestrzeganie przepisów i zgłaszają nieprawidłowości kierownikowi ds. bezpieczeństwa.

  Kierownicy: Kierownicy są odpowiedzialni za nadzór nad bezpieczeństwem swoich zespołów i przestrzeganiem norm bezpieczeństwa. Muszą również zapewnić niezbędne środki i szkolenia w celu wsparcia bezpiecznej pracy.

  Reguły Bezpieczeństwa

  Osobiste Środki Ochrony (OSO): Obowiązkowe jest noszenie wymaganych OSO na wszystkich stacjach wysokiego napięcia. Obejmuje to buty ochronne, kaski, uprzęże bezpieczeństwa, ochronę oczu i inne odpowiednie wyposażenie.


  Zapobieganie Upadkowi Narzędzi i Sprzętu:

  • Upewnij się, że narzędzia i sprzęt są umieszczone w bezpiecznym i stabilnym miejscu, gdy nie są w użyciu.
  • Korzystaj z torby na narzędzia, pojemników lub innych środków przechowywania, aby zapobiec upadkowi narzędzi z wysokości.
  • Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie narzędzia i sprzęt są odpowiednio zamocowane i bezpiecznie przechowywane.


  Czystość na miejscu pracy: Obowiązkowe jest utrzymanie czystego i zorganizowanego miejsca pracy. Odpady, materiały i narzędzia muszą być uporządkowane na odpowiednich miejscach. Czyste miejsce pracy przyczynia się do bezpiecznego środowiska i zapobiega potknięciom.


  Nie pracuj ani nie stój pod wiszącym ładunkiem i nie przechodź pod nim:

  • Zawsze unikaj obszaru bezpośrednio pod ciężkim ładunkiem, który jest podnoszony lub przemieszczany.
  • Upewnij się, że ciężkie ładunki są bezpiecznie przymocowane przed ich podniesieniem.
  • Trzymaj się z dala od obszarów żurawi i urządzeń dźwigowych podczas podnoszenia lub załadunku.

  Przestrzeganie Reguł Bezpieczeństwa Podczas Pracy w Okolicach Elektryczności:

  • Szanuj i podporządkuj się obszarom wyłączonym oznaczonymi taśmami ostrzegawczymi lub tabliczkami informującymi innych o obecności zagrożeń związanych z elektrycznością.
  • Nigdy nie przekraczaj oznakowanych taśm lub nie wchodź na obszary wyłączone bez odpowiedniego zezwolenia i szkolenia.


  Ścisłe przestrzeganie tych zasad jest niezbędne, aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem elektrycznym i inne niebezpieczeństwa oraz utrzymać bezpieczne miejsce pracy.

  Komunikacja i Współpraca: Pracownicy muszą aktywnie komunikować się i współpracować w celu zmniejszenia ryzyka związanego z bezpieczeństwem. Dzielenie się informacjami, ostrzeżeniami i sugestiami z kolegami jest kluczowe dla bezpiecznego środowiska pracy.


  Szkolenia BHP: Wszyscy pracownicy muszą regularnie uczestniczyć w szkoleniach BHP, aby być świadomymi ryzyka i procedur bezpieczeństwa.

  Raportowanie i Śledztwo: Wszystkie incydenty, wypadki lub prawie-wypadki muszą być niezwłocznie zgłaszane. Konieczne jest przeprowadzenie dogłębnej analizy w celu ustalenia przyczyn i zapobieżenia powtórzeniu się sytuacji.

  Uprawnienia

  Uprawnienie do Wstrzymania Pracy: Każdy pracownik ma uprawnienie do natychmiastowego wstrzymania pracy, jeśli zauważy niebezpieczną sytuację. Praca może być wznowiona tylko po przywróceniu bezpieczeństwa.

  Kary i Nagrody: Firma ma prawo nakładać kary na pracowników, którzy nie przestrzegają przepisów bezpieczeństwa. Z drugiej strony, pracownicy mogą być nagradzani za swoje wkłady w bezpieczeństwo i przestrzeganie zasad.


  Ten rozdział kładzie nacisk na podział obowiązków i uprawnień w celu promowania kultury bezpieczeństwa w Netco Bouwers B.V. Przestrzeganie tych obowiązków, reguł postępowania i uprawnień jest niezbędne dla bezpieczeństwa wszystkich zaangażowanych w prace konstrukcyjne na stacjach wysokiego napięcia.  Richtlijnen

  Wytyczne


  Deel II - Uitwerking van Veiligheidsbeleid in Richtlijnen

   2.2.2.3 Opleidings- en Ervaringseisen binnen Functies


  Binnen Netco Bouwers B.V. wordt er speciale aandacht besteed aan de opleidings- en ervaringseisen die binnen de verschillende functies gelden. Dit is van cruciaal belang, gezien de complexiteit en de specifieke vereisten van onze activiteiten in de constructiebouw op hoogspanningsstations.


  1. Functiegerichte opleiding en training: Alle medewerkers binnen Netco Bouwers B.V. moeten beschikken over een functiegerichte opleiding en training die relevant is voor hun specifieke taken. Deze opleidingen moeten voldoen aan de geldende normen en voorschriften voor de hoogspanningssector.

  2. Ervaringseisen: Naast opleidingen zijn ervaringseisen van groot belang. Het is essentieel dat medewerkers voldoende ervaring hebben opgedaan voordat ze specifieke taken en verantwoordelijkheden binnen hun functie mogen uitvoeren. De exacte ervaringseisen kunnen variëren afhankelijk van de complexiteit van de taak.

  3. Certificering en kwalificatie: Voor bepaalde functies kan het vereist zijn om specifieke certificeringen of kwalificaties te behalen voordat medewerkers bepaalde taken mogen uitvoeren. Dit geldt met name voor functies waarbij veiligheid en nauwkeurigheid van het grootste belang zijn.

  4. Voortdurende bijscholing: Gezien de snel veranderende technologieën en veiligheidsnormen is voortdurende bijscholing essentieel. Medewerkers moeten op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied en regelmatig bijscholingscursussen volgen.

  5. Bevoegdheid en verantwoordelijkheid: Functiespecifieke opleidings- en ervaringseisen bepalen ook de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van medewerkers. Het is van vitaal belang dat medewerkers alleen taken uitvoeren waarvoor ze bevoegd en gekwalificeerd zijn.


  Dit hoofdstuk legt de basis voor het waarborgen van de juiste opleiding en ervaring binnen Netco Bouwers B.V. Het is van het grootste belang dat alle medewerkers voldoen aan de geldende eisen om een veilige en efficiënte werkomgeving te garanderen.

  Richtlijnen

  Wytyczne


  Deel II - Uitwerking van Veiligheidsbeleid in Richtlijnen

  2.2.2.4 Verbetering van Vakmanschap en Bewustzijn


  Binnen Netco Bouwers B.V. erkennen we het belang van voortdurende verbetering van vakmanschap en veiligheidsbewustzijn bij al onze medewerkers, vooral gezien de complexiteit en het risico-niveau van onze activiteiten in de constructiebouw op hoogspanningsstations. Dit hoofdstuk richt zich op de maatregelen die worden genomen om vakmanschap en bewustzijn te bevorderen.


  1. Training en educatie: We streven naar een cultuur van levenslang leren. Dit betekent dat we regelmatige trainingen en educatieve programma's aanbieden om de kennis en vaardigheden van onze medewerkers te vergroten. Dit omvat niet alleen technische training, maar ook training op het gebied van veiligheid en bewustzijn.

  2. Feedback en evaluatie: We moedigen feedback van medewerkers aan en voeren regelmatige evaluaties uit om de prestaties en het bewustzijn op het gebied van veiligheid en vakmanschap te meten. Deze feedback stelt ons in staat om verbeteringen aan te brengen waar nodig.

  3. Best practices delen: We promoten het delen van best practices binnen onze organisatie. Medewerkers worden aangemoedigd om succesvolle benaderingen en oplossingen te delen die hebben bijgedragen aan een verbeterd vakmanschap en veiligheidsbewustzijn.

  4. Ervaringsuitwisseling: We moedigen medewerkers aan om ervaringen en lessen te delen die ze hebben opgedaan tijdens hun werk. Deze uitwisseling van ervaringen helpt bij het versterken van het collectieve bewustzijn van potentiële gevaren en effectieve strategieën om ze te beheersen.

  5. Mentorschap en begeleiding: We bevorderen mentorschapsprogramma's waarbij ervaren medewerkers hun kennis en ervaring delen met nieuwkomers. Dit draagt bij aan het opbouwen van vakmanschap en bewustzijn bij alle medewerkers.

  6. Continue verbetering: Het is onze doelstelling om voortdurend te streven naar verbetering. We evalueren regelmatig onze processen, procedures en veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat we altijd gebruikmaken van de meest effectieve methoden.


  Door te investeren in de verbetering van vakmanschap en bewustzijn, kunnen we niet alleen de veiligheid op de werkplek verbeteren, maar ook de kwaliteit van ons werk en onze dienstverlening verhogen. Dit hoofdstuk vormt de basis voor onze inzet om de prestaties op deze gebieden voortdurend te verbeteren.
  Richtlijnen

  Wytyczne


  Deel II - Uitwerking van Veiligheidsbeleid in Richtlijnen

  2.2.2.5 Interne Communicatie en Participatie


  Bij Netco Bouwers B.V. geloven we in open en effectieve communicatie als essentiële bouwsteen voor een veilige en productieve werkomgeving. Dit hoofdstuk richt zich op onze benadering van interne communicatie en de actieve betrokkenheid van onze medewerkers.


  1. Transparante communicatie: We streven naar transparante communicatie op alle niveaus van onze organisatie. Dit betekent dat informatie met betrekking tot veiligheid, beleid, procedures en incidenten openlijk wordt gedeeld met alle medewerkers.

  2. Veiligheidsoverleg: Regelmatige veiligheidsoverleggen worden georganiseerd om te bespreken hoe veiligheid wordt aangepakt in ons dagelijkse werk. Deze vergaderingen bieden een platform voor medewerkers om vragen te stellen, zorgen te uiten en ideeën voor verbetering aan te dragen.

  3. Betrekken van medewerkers: We moedigen medewerkers actief aan om deel te nemen aan het veiligheidsproces. Dit omvat het melden van gevaren, incidenten en suggesties voor verbetering. We erkennen de waarde van hun bijdragen aan het identificeren en beheersen van risico's.

  4. Communicatiekanalen: We bieden verschillende communicatiekanalen aan om ervoor te zorgen dat informatie toegankelijk is voor iedereen. Dit omvat e-mails, whatsapp. site en persoonlijke gesprekken.

  5. Participatie in veiligheidsprogramma's: Onze medewerkers worden aangemoedigd om deel te nemen aan veiligheidsprogramma's en initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van veiligheid op de werkplek. Dit omvat deelname aan veiligheidscomités en werkgroepen.

  6. Snelle reactie op zorgen: We zijn toegewijd aan het snel en effectief reageren op zorgen en vragen van medewerkers met betrekking tot veiligheid. Medewerkers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun zorgen serieus worden genomen en behandeld.

  7. Feedback en follow-up: Naar aanleiding van suggesties en zorgen van medewerkers ondernemen we actie en bieden we follow-up. We laten zien dat we waarde hechten aan hun betrokkenheid door daadwerkelijke verbeteringen door te voeren.


  Door middel van open communicatie en actieve participatie van onze medewerkers willen we een cultuur van veiligheid en betrokkenheid bevorderen. We geloven dat dit bijdraagt aan een veiligere en gezondere werkomgeving voor iedereen binnen Netco Bouwers B.V.
  Richtlijnen

  Wytyczne


  Deel II - Uitwerking van Veiligheidsbeleid in Richtlijnen

  2.2.2.6 Documentatie en Registratie


  Bij Netco Bouwers B.V. hechten we veel waarde aan het vastleggen en documenteren van informatie met betrekking tot veiligheid en gezondheid op de werkplek. Dit hoofdstuk richt zich op onze aanpak van documentatie en registratie.


  1. Beleidsdocumenten: Alle relevante beleidsdocumenten met betrekking tot veiligheid en gezondheid worden gedocumenteerd en up-to-date gehouden. Dit omvat ons veiligheidsbeleid, doelstellingen en strategieën voor veiligheid.

  2. Procedures en Werkinstructies: We documenteren gedetailleerde procedures en werkinstructies voor alle taken die risico's met zich meebrengen. Deze documenten helpen medewerkers om veilige werkmethoden te volgen en dragen bij aan een consistente aanpak van risicobeheer.

  3. Incidenten en Ongevalregistratie: Alle incidenten en ongevallen worden nauwkeurig geregistreerd en gedocumenteerd. Deze registraties bevatten details over de aard van het incident, de betrokken partijen, getroffen maatregelen en follow-up acties.

  4. Inspectie- en Auditrapporten: Verslagen van inspecties en audits, zowel intern als extern, worden vastgelegd en gedocumenteerd. Deze rapporten bieden inzicht in de naleving van veiligheidsnormen en identificeren gebieden voor verbetering.

  5. Training en Certificaten: Deelname aan veiligheidstrainingen, certificaten en kwalificaties van medewerkers worden gedocumenteerd. Dit helpt bij het bewaken van de bekwaamheid en competentie van medewerkers.

  6. Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E): De resultaten van de RI&E worden vastgelegd, inclusief de identificatie van risico's en voorgestelde beheersmaatregelen. Dit document fungeert als basis voor ons veiligheidsbeleid.

  7. Veiligheidsrapportages: Periodieke veiligheidsrapportages worden opgesteld en gedocumenteerd. Deze rapportages bevatten informatie over incidententrends, naleving van veiligheidsdoelstellingen en de effectiviteit van genomen maatregelen.

  8. Archivering en Toegankelijkheid: Alle veiligheidsdocumentatie wordt zorgvuldig gearchiveerd en is toegankelijk voor relevante medewerkers. Dit zorgt ervoor dat de benodigde informatie beschikbaar is voor beoordeling, analyse en rapportage.


  Door het adequaat vastleggen en documenteren van veiligheidsinformatie streven we ernaar om een transparante en georganiseerde aanpak van veiligheid te handhaven. Deze documentatie dient als referentiepunt voor continue verbetering en als bewijs van onze inzet voor veiligheid en gezondheid op de werkplek bij Netco Bouwers B.V.

  Richtlijnen

  Wytyczne


  Deel II - Uitwerking van Veiligheidsbeleid in Richtlijnen

  2.2.2.7 Beheer van Documentatie


  Bij Netco Bouwers B.V. begrijpen we het belang van effectief documentbeheer als een essentieel onderdeel van ons veiligheidsbeleid. Dit hoofdstuk behandelt ons documentbeheersysteem en de richtlijnen voor het beheren van veiligheidsgerelateerde documentatie.


  1. Documentidentificatie: Elke veiligheidsgerelateerde documentatie, zoals procedures, werkinstructies, beleidsdocumenten en rapporten, wordt duidelijk geïdentificeerd met een uniek documentnummer en een bijbehorende titel.

  2. Versiebeheer: Alle documenten worden voorzien van een versienummer en datum. Eventuele herzieningen worden zorgvuldig bijgehouden, inclusief redenen voor wijzigingen en de naam van de verantwoordelijke persoon.

  3. Toegangscontrole: We beperken de toegang tot veiligheidsdocumenten tot geautoriseerd personeel om ongeoorloofde wijzigingen te voorkomen. Toegangsbevoegdheden worden toegewezen op basis van functie en verantwoordelijkheid.

  4. Archivering: We handhaven een georganiseerd archiveringssysteem voor veiligheidsdocumenten. Oudere versies worden bewaard voor referentiedoeleinden, maar de meest recente versie is altijd beschikbaar voor gebruik.

  5. Beschikbaarheid: Alle medewerkers hebben toegang tot relevante veiligheidsdocumentatie die nodig is voor hun taken. Dit omvat procedures, werkinstructies en veiligheidsrapporten.

  6. Wijzigingsbeheer: Elke voorgestelde wijziging in veiligheidsdocumenten wordt zorgvuldig beoordeeld en geautoriseerd door het management voordat de wijzigingen worden doorgevoerd.

  7. Periodieke herziening: We voeren regelmatige beoordelingen van onze veiligheidsdocumentatie uit om ervoor te zorgen dat deze actueel en relevant blijft. Herzieningen worden uitgevoerd volgens een gepland schema.

  8. Training en bewustzijn: Medewerkers worden getraind in het gebruik van het documentbeheersysteem en zijn zich bewust van het belang van nauwkeurige documentatie voor veiligheidsdoeleinden.

  9. Rapportage: Het documentbeheersysteem biedt de mogelijkheid om rapportages te genereren over documentstatus, wijzigingen en toegangslogboeken.


  Dit systeem voor documentbeheer draagt bij aan onze inspanningen om een gestructureerde en gecontroleerde benadering van veiligheid te handhaven. Het helpt ons om altijd te werken met de meest recente en relevante informatie, wat bijdraagt aan de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en partners bij Netco Bouwers B.V.
  Richtlijnen

  Wytyczne


  Deel II - Uitwerking van Veiligheidsbeleid in Richtlijnen

  2.2.2.8 Beheersing van Processen


  Bij Netco Bouwers B.V. hechten we veel waarde aan het beheersen van onze processen om een veilige werkomgeving te waarborgen. Dit hoofdstuk richt zich op de beheersing van processen met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk.


  1. Procesidentificatie: We identificeren en definiëren duidelijk alle processen die verband houden met veiligheid en gezondheid op het werk. Dit omvat zowel primaire bedrijfsprocessen als ondersteunende processen.

  2. Risicobeoordeling: Voor elk proces voeren we een gedegen risicobeoordeling uit om potentiële gevaren en risico's te identificeren. Op basis van deze beoordeling ontwikkelen we beheersmaatregelen.

  3. Documentatie van processen: We zorgen ervoor dat alle relevante processen gedocumenteerd zijn, inclusief processtappen, verantwoordelijkheden en benodigde middelen.

  4. Standaardisatie: Waar mogelijk streven we naar standaardisatie van processen om consistentie en veiligheid te waarborgen.

  5. Implementatie van beheersmaatregelen: De beheersmaatregelen die zijn ontwikkeld als reactie op risico's worden zorgvuldig geïmplementeerd in de relevante processen.

  6. Monitoring en controle: We voeren regelmatige monitoring en controle uit van onze processen om ervoor te zorgen dat ze effectief en efficiënt blijven, en dat beheersmaatregelen worden nageleefd.

  7. Continue verbetering: We streven voortdurend naar verbetering van onze processen door evaluaties, feedback en leermomenten te benutten.

  8. Training en bewustwording: Medewerkers worden getraind in het correct uitvoeren van processen en zijn zich bewust van de risico's en veiligheidsmaatregelen.

  9. Noodplanning: Voor kritieke processen ontwikkelen we noodplannen om snel en effectief te kunnen handelen in geval van noodsituaties.

  10. Preventieve acties: We nemen proactief preventieve acties om potentiële problemen en incidenten te voorkomen.


  Het beheersen van processen is een integraal onderdeel van onze toewijding aan veiligheid en gezondheid op het werk. Door onze processen effectief te beheren, streven we ernaar om een veilige werkomgeving te waarborgen voor al onze medewerkers en partners bij Netco Bouwers B.V.
  Richtlijnen

  Wytyczne


  Deel II - Uitwerking van Veiligheidsbeleid in Richtlijnen

  2.2.2.9 Noodplan en respons


  Bij Netco Bouwers B.V. staat veiligheid altijd voorop. We begrijpen dat het essentieel is om goed voorbereid te zijn op noodsituaties en effectief te kunnen reageren wanneer dat nodig is. In dit hoofdstuk behandelen we onze benadering van noodplanning en noodrespons.


  1. Ontwikkeling van gedetailleerde noodplannen:

  • We creëren uitgebreide noodplannen die verschillende noodsituaties omvatten, zoals brand, medische noodgevallen.
  • Deze plannen bevatten gedetailleerde procedures, verantwoordelijkheden en communicatielijnen om een georganiseerde respons te waarborgen.

  2. Training en bewustwording:

  • Onze medewerkers worden getraind in de juiste procedures voor noodsituaties.
  • We bevorderen bewustwording en begrip van noodsituaties en noodplannen binnen onze organisatie.

  3. Coördinatie en communicatie:

  • Effectieve communicatie is van vitaal belang tijdens noodsituaties. We zorgen voor heldere interne en externe communicatiekanalen.
  • We coördineren onze respons met lokale hulpdiensten en autoriteiten.

  4. Simulaties en oefeningen:

  • Onze hoofdaannemer voert regelmatig noodoefeningen en -simulaties uit om de paraatheid van onze medewerkers te testen en te verbeteren. Medewerkers zijn verplicht hieraan deel te nemen.
  • Dit helpt ons om te evalueren hoe goed onze noodplannen werken en waar verbeteringen nodig zijn.

  5. Actualisatie van noodplannen:

  • We herzien en actualiseren onze noodplannen regelmatig om ervoor te zorgen dat ze up-to-date zijn en effectief omgaan met nieuwe risico's of veranderende omstandigheden.

  6. Evaluatie na noodsituaties:

  • Na een noodsituatie voeren we een grondige evaluatie uit om lessen te trekken en onze responsprocedures te verbeteren.

  7. Beschikbaarheid van noodmiddelen:

  • We zorgen ervoor dat noodmiddelen en -uitrusting, zoals brandblussers en EHBO-kits, beschikbaar zijn op onze locaties.

  8. Preventie:

  • Onze inzet voor veiligheid omvat ook proactieve maatregelen om potentiële noodsituaties te minimaliseren.


  Bij Netco Bouwers B.V. is veiligheid geen optie maar een vereiste. We zijn vastbesloten om een veilige werkomgeving te bieden en ervoor te zorgen dat onze medewerkers en partners in geval van noodsituaties goed beschermd zijn. Ons noodplan en onze responsprocedures spelen een cruciale rol in het handhaven van deze toewijding.
  Richtlijnen

  Wytyczne


  Deel II - Uitwerking van Veiligheidsbeleid in Richtlijnen

  Hoofdstuk 2.2.3 Controle


  Bij Netco Bouwers B.V. hechten we veel waarde aan het implementeren van effectieve controlemaatregelen om ervoor te zorgen dat ons veiligheidsbeleid op de juiste wijze wordt nageleefd en dat de veiligheid van onze medewerkers en partners altijd gewaarborgd is.


  1. Inspecties en Audits:

  • We voeren regelmatige inspecties en audits uit op al onze locaties en activiteiten om te controleren of aan alle veiligheidsvoorschriften wordt voldaan.
  • De resultaten van deze inspecties worden vastgelegd en geanalyseerd om eventuele non-conformiteiten te identificeren en corrigerende maatregelen te treffen.

  2. Rapportage en Registratie:

  • We houden rapportages bij van alle veiligheidsincidenten, bijna-ongevallen en ongevallen.
  • Deze registraties worden gebruikt om trends te analyseren en verbeteringen aan te brengen in onze veiligheidsmaatregelen.

  3. Periodieke Beoordeling:

  • Ons veiligheidsbeleid wordt periodiek beoordeeld en geëvalueerd om ervoor te zorgen dat het relevant blijft en effectief is.
  • Indien nodig worden beleidsaanpassingen en verbeteringen doorgevoerd op basis van de resultaten van deze evaluaties.

  4. Correctieve en Preventieve Maatregelen:

  • Wanneer non-conformiteiten worden geïdentificeerd, worden onmiddellijke correctieve maatregelen genomen om de situatie te herstellen en herhaling te voorkomen.
  • Daarnaast streven we naar preventieve maatregelen om potentiële risico's aan te pakken voordat ze zich voordoen.

  5. Betrokkenheid van Medewerkers:

  • Onze medewerkers worden actief betrokken bij het identificeren van veiligheidsproblemen en het aandragen van oplossingen.
  • Dit stimuleert een cultuur van proactieve veiligheid.

  6. Toezicht en Handhaving:

  • Toezicht op de naleving van veiligheidsvoorschriften wordt regelmatig uitgevoerd.
  • Naleving wordt gehandhaafd en non-conformiteiten worden passend behandeld.

  7. Verbetervoorstellen:

  • We moedigen medewerkers aan om verbetervoorstellen met betrekking tot veiligheid in te dienen en deze worden serieus overwogen en geïmplementeerd indien haalbaar.

  8. Samenwerking met Autoriteiten:

  • We werken nauw samen met relevante overheidsinstanties en autoriteiten om ervoor te zorgen dat we voldoen aan alle wettelijke veiligheidsvereisten.


  Bij Netco Bouwers B.V. begrijpen we dat effectieve controlemaatregelen van cruciaal belang zijn om ervoor te zorgen dat ons veiligheidsbeleid wordt nageleefd en dat we voortdurend streven naar verbetering en naleving van de hoogste veiligheidsnormen.
  Rapportage

  W


  Deel III - Meten is weten

  3.1 Prestatiemeting en Monitoring


  Bij Netco Bouwers B.V. streven we ernaar om de prestaties op het gebied van veiligheid voortdurend te meten, te monitoren en te verbeteren. Dit hoofdstuk richt zich op ons beleid voor prestatiemeting en monitoring om ervoor te zorgen dat we onze veiligheidsdoelstellingen bereiken en overtreffen.


  Prestatiemeting:

  • We stellen duidelijke veiligheidsdoelstellingen en -indicatoren vast om onze prestaties te meten en te beoordelen.
  • Deze doelstellingen zijn meetbaar en specifiek en worden regelmatig herzien om ervoor te zorgen dat ze relevant blijven.

  Monitoring:

  • We monitoren voortdurend onze veiligheidsprestaties op basis van de vastgestelde indicatoren.
  • Deze monitoring omvat het verzamelen van gegevens over incidenten, ongevallen, bijna-ongevallen en andere relevante veiligheidsinformatie.

  Analyse van gegevens:

  • Verzamelde gegevens worden geanalyseerd om trends en patronen te identificeren.
  • Deze analyse helpt bij het begrijpen van de oorzaken van incidenten en het nemen van preventieve maatregelen.

  Rapportage:

  • We stellen regelmatige rapporten op over onze veiligheidsprestaties en delen deze binnen de organisatie.
  • Deze rapporten bevatten informatie over incidenten, naleving van voorschriften en de voortgang ten opzichte van veiligheidsdoelstellingen.

  Continue verbetering:

  • Op basis van de resultaten van prestatiemeting en monitoring identificeren we gebieden die verbetering behoeven.
  • Verbeteringsmaatregelen worden geïmplementeerd en geëvalueerd om ervoor te zorgen dat we blijven streven naar veiligheidsexcellentie.

  Externe audits:

  • Naast interne prestatiemeting voeren we ook externe audits uit om onze veiligheidsprestaties te beoordelen.
  • Deze audits kunnen worden uitgevoerd door externe instanties en autoriteiten.

  Betrekken van medewerkers:

  • Onze medewerkers worden actief betrokken bij het proces van prestatiemeting en monitoring.
  • Ze worden aangemoedigd om incidenten en risico's te melden en bij te dragen aan de verbetering van ons veiligheidsbeleid.


  Bij Netco Bouwers B.V. zien we prestatiemeting en monitoring als essentiële instrumenten om onze veiligheidsprestaties te meten, te beoordelen en voortdurend te verbeteren. We zijn vastbesloten om onze veiligheidsdoelstellingen te bereiken en te overtreffen en blijven streven naar een veilige werkomgeving voor al onze medewerkers en partners.
  Rapportage

  W


  Deel III - Meten is weten

  Hoofdstuk 3.2 Sanctiebeleid


  Het sanctiebeleid van Netco Bouwers B.V. is van cruciaal belang om de naleving van ons veiligheidsbeleid en -procedures te waarborgen. We erkennen dat veiligheid de hoogste prioriteit heeft, en daarom moeten we ervoor zorgen dat alle medewerkers en betrokkenen zich bewust zijn van de consequenties van het niet naleven van veiligheidsvoorschriften. Dit hoofdstuk beschrijft ons sanctiebeleid en hoe we omgaan met situaties waarin veiligheidsregels worden overtreden.


  Naleving en Verantwoordelijkheid:

  • Alle medewerkers zijn verplicht om zich te houden aan ons veiligheidsbeleid, -procedures en voorschriften.
  • Iedereen binnen onze organisatie heeft de verantwoordelijkheid om een veilige werkomgeving te waarborgen.

  Overtredingen:

  • In geval van een overtreding van veiligheidsregels, voeren we een grondig onderzoek uit om de feiten vast te stellen en de oorzaken te begrijpen.
  • Overtredingen omvatten onder meer het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, het negeren van veiligheidsprocedures, en het riskeren van gevaarlijke situaties.

  Sancties:

  • We hanteren een sanctiebeleid dat varieert afhankelijk van de ernst van de overtreding.
  • Sancties kunnen onder meer mondelinge waarschuwingen, schriftelijke waarschuwingen, opschorting, demotie en zelfs beëindiging van het dienstverband omvatten, afhankelijk van de situatie.

  Rechtvaardigheid en Consistentie:

  • Het sanctiebeleid wordt toegepast met rechtvaardigheid en consistentie om ervoor te zorgen dat alle medewerkers gelijk worden behandeld.
  • Het doel is om te leren van overtredingen en herhaling ervan te voorkomen.

  Opleiding en Bewustzijn:

  • We voorzien medewerkers van de nodige opleiding en bewustmakingsprogramma's om ervoor te zorgen dat ze volledig op de hoogte zijn van veiligheidsvoorschriften en de gevolgen van overtredingen.

  Rapportage en Opvolging:

  • Overtredingen worden gerapporteerd en vastgelegd in overeenstemming met ons documentatiebeleid.
  • Opvolging wordt gegeven aan elke overtreding, en maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen.

  Cultuur van Veiligheid:

  • Ons sanctiebeleid is bedoeld om bij te dragen aan een cultuur van veiligheid, waarin medewerkers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid en die van anderen.


  Het sanctiebeleid van Netco Bouwers B.V. is ontworpen om ervoor te zorgen dat veiligheid nooit in gevaar wordt gebracht en dat naleving van veiligheidsvoorschriften wordt gehandhaafd. We geloven dat dit beleid bijdraagt aan een veilige werkomgeving voor al onze medewerkers en partners.
  Rapportage

  W


  Deel III - Meten is weten

  Hoofdstuk 3.3 Naleving van Wettelijke Eisen Beoordelen


  Bij Netco Bouwers B.V. hechten we het grootste belang aan het naleven van alle wettelijke voorschriften met betrekking tot veiligheid en gezondheid op de werkplek. Dit hoofdstuk beschrijft ons proces voor het beoordelen van de naleving van wettelijke eisen en het zorgen voor volledige overeenstemming met de geldende wetgeving.


  Identificatie van Wettelijke Eisen:

  • We identificeren en volgen voortdurend alle wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op onze activiteiten in de hoogspanningssector.
  • Dit omvat nationale en internationale wetgeving, normen en richtlijnen met betrekking tot veiligheid en gezondheid op de werkplek.

  Interpretatie en Implementatie:

  • We interpreteren de wettelijke voorschriften nauwkeurig en beoordelen hoe ze van toepassing zijn op onze activiteiten.
  • We implementeren de vereiste maatregelen en procedures om volledig te voldoen aan de wetgeving.

  Naleving Audits en Inspecties:

  • Periodiek voeren we audits en inspecties uit om de naleving van wettelijke eisen te beoordelen.
  • Deze audits omvatten een grondige evaluatie van onze werkmethoden, documentatie en nalevingsniveaus.

  Rapportage en Documentatie:

  • De resultaten van naleving audits en inspecties worden gedocumenteerd en gerapporteerd.
  • Eventuele bevindingen en aanbevelingen voor verbetering worden vastgelegd en opgevolgd.

  Continue Verbetering:

  • We streven naar continue verbetering van onze nalevingspraktijken en streven ernaar om altijd boven de minimale wettelijke vereisten uit te stijgen.
  • We passen ons beleid en procedures aan om te voldoen aan nieuwe of gewijzigde wettelijke voorschriften.

  Samenwerking met Autoriteiten:

  • We onderhouden een open en constructieve relatie met de relevante overheidsinstanties en autoriteiten.
  • We werken samen met hen om ervoor te zorgen dat onze activiteiten volledig in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving.

  Bewustmaking en Training:

  • Onze medewerkers worden regelmatig getraind en geïnformeerd over de wettelijke voorschriften die relevant zijn voor hun taken.
  • We zorgen ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de wettelijke eisen en hun verplichtingen.


  Bij Netco Bouwers B.V. beschouwen we het naleven van wettelijke eisen als een fundamenteel aspect van ons veiligheidsbeleid. We zijn vastbesloten om te allen tijde te voldoen aan alle geldende wetten en voorschriften en om een veilige en gezonde werkomgeving te waarborgen voor onze medewerkers en samenwerkingspartners.


  Het sanctiebeleid van Netco Bouwers B.V. is van cruciaal belang om de naleving van ons veiligheidsbeleid en -procedures te waarborgen. We erkennen dat veiligheid de hoogste prioriteit heeft, en daarom moeten we ervoor zorgen dat alle medewerkers en betrokkenen zich bewust zijn van de consequenties van het niet naleven van veiligheidsvoorschriften. Dit hoofdstuk beschrijft ons sanctiebeleid en hoe we omgaan met situaties waarin veiligheidsregels worden overtreden.


  Naleving en Verantwoordelijkheid:

  • Alle medewerkers zijn verplicht om zich te houden aan ons veiligheidsbeleid, -procedures en voorschriften.
  • Iedereen binnen onze organisatie heeft de verantwoordelijkheid om een veilige werkomgeving te waarborgen.

  Overtredingen:

  • In geval van een overtreding van veiligheidsregels, voeren we een grondig onderzoek uit om de feiten vast te stellen en de oorzaken te begrijpen.
  • Overtredingen omvatten onder meer het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, het negeren van veiligheidsprocedures, en het riskeren van gevaarlijke situaties.

  Sancties:

  • We hanteren een sanctiebeleid dat varieert afhankelijk van de ernst van de overtreding.
  • Sancties kunnen onder meer mondelinge waarschuwingen, schriftelijke waarschuwingen, opschorting, demotie en zelfs beëindiging van het dienstverband omvatten, afhankelijk van de situatie.

  Rechtvaardigheid en Consistentie:

  • Het sanctiebeleid wordt toegepast met rechtvaardigheid en consistentie om ervoor te zorgen dat alle medewerkers gelijk worden behandeld.
  • Het doel is om te leren van overtredingen en herhaling ervan te voorkomen.

  Opleiding en Bewustzijn:

  • We voorzien medewerkers van de nodige opleiding en bewustmakingsprogramma's om ervoor te zorgen dat ze volledig op de hoogte zijn van veiligheidsvoorschriften en de gevolgen van overtredingen.

  Rapportage en Opvolging:

  • Overtredingen worden gerapporteerd en vastgelegd in overeenstemming met ons documentatiebeleid.
  • Opvolging wordt gegeven aan elke overtreding, en maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen.

  Cultuur van Veiligheid:

  • Ons sanctiebeleid is bedoeld om bij te dragen aan een cultuur van veiligheid, waarin medewerkers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid en die van anderen.


  Het sanctiebeleid van Netco Bouwers B.V. is ontworpen om ervoor te zorgen dat veiligheid nooit in gevaar wordt gebracht en dat naleving van veiligheidsvoorschriften wordt gehandhaafd. We geloven dat dit beleid bijdraagt aan een veilige werkomgeving voor al onze medewerkers en partners.
  Rapportage

  W

  Deel III - Meten is weten

  3.4 Incidentrapportage, Onderzoek en -analyse


  Onderzoek van incidenten:

  • Alle gerapporteerde incidenten worden grondig onderzocht om de oorzaken en omstandigheden te begrijpen.
  • We identificeren zowel de directe als de onderliggende oorzaken van het incident.
  • Het doel van het onderzoek is om lessen te trekken en corrigerende maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen.

  Analyse en rapportage:

  • De bevindingen van het incidentonderzoek worden gedetailleerd geanalyseerd en gerapporteerd.
  • Deze analyses vormen de basis voor proactieve preventieve maatregelen.

  Corrigerende maatregelen:

  • Op basis van incidentonderzoek worden corrigerende maatregelen geïdentificeerd en geïmplementeerd.
  • Deze maatregelen zijn gericht op het wegnemen van de oorzaak van het incident en het verbeteren van onze processen.
  • De voortgang van corrigerende maatregelen wordt gevolgd en geëvalueerd.

  Leren en verbeteren:

  • We streven naar een cultuur van voortdurende verbetering door lessen te trekken uit incidenten en ervaringen.
  • Verbeteringen in onze processen, procedures en training worden geïmplementeerd om herhaling van incidenten te voorkomen.

  Communicatie en bewustwording:

  • Incidentrapportage en de daaropvolgende acties worden gecommuniceerd naar alle relevante belanghebbenden.
  • Medewerkers worden op de hoogte gebracht van de uitkomsten van incidentonderzoeken en de genomen corrigerende maatregelen.


  Bij Netco Bouwers B.V. is incidentrapportage, onderzoek en -analyse een integraal onderdeel van ons streven naar continue verbetering van veiligheid en gezondheid op de werkplek. We zien incidenten als leermomenten en benutten ze om onze organisatie veiliger te maken.
  Rapportage

  W


  Deel III - Meten is weten

  3.5 Preventie en Correctie


  Bij Netco Bouwers B.V. hechten we het grootste belang aan preventie en correctie als essentiële pijlers van ons veiligheidsbeleid. Dit hoofdstuk beschrijft ons beleid en de procedures met betrekking tot preventieve en corrigerende maatregelen.


  Preventieve maatregelen:

  • We streven ernaar om ongevallen en incidenten te voorkomen door proactieve maatregelen te nemen.
  • Risicobeoordeling en -analyse worden uitgevoerd om potentiële gevaren te identificeren.
  • Preventieve maatregelen omvatten onder andere het implementeren van veiligheidsprocedures, het verstrekken van adequate training en opleiding aan medewerkers, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het handhaven van veiligheidsnormen.

  Corrigerende maatregelen:

  • Als er zich incidenten voordoen, nemen we onmiddellijk corrigerende maatregelen om herhaling te voorkomen.
  • Corrigerende maatregelen worden geïdentificeerd op basis van grondige incidentonderzoeken.
  • Het doel van corrigerende maatregelen is om de onderliggende oorzaak van het incident aan te pakken en de processen te verbeteren.

  Implementatie van Maatregelen:

  • Preventieve en corrigerende maatregelen worden geïmplementeerd volgens een gestructureerd plan.
  • Verantwoordelijke personen worden aangewezen om ervoor te zorgen dat de maatregelen adequaat worden uitgevoerd.
  • De voortgang van de implementatie wordt gemonitord en gedocumenteerd.

  Evaluatie en effectiviteit:

  • We evalueren regelmatig de effectiviteit van genomen maatregelen.
  • Indien nodig worden maatregelen aangepast of verbeterd om ervoor te zorgen dat ze het beoogde doel bereiken.
  • We streven naar continue verbetering in onze veiligheidsprestaties.

  Communicatie en bewustwording:

  • Medewerkers worden op de hoogte gebracht van preventieve en corrigerende maatregelen en hun rol bij de implementatie ervan.
  • Veiligheidsinformatie en -instructies worden duidelijk gecommuniceerd naar alle betrokkenen.


  Bij Netco Bouwers B.V. is preventie en correctie een integraal onderdeel van ons veiligheidsbeleid. We zijn vastbesloten om proactieve maatregelen te nemen om ongevallen en incidenten te voorkomen en ervoor te zorgen dat onze werkplekken veilig en gezond zijn voor al onze medewerkers en samenwerkingspartners.
  Rapportage

  W


  Deel III - Meten is weten

  3.5.1 Corrigerende en Preventieve Maatregelen


  Het doeltreffend beheren van veiligheid vereist een proactieve benadering om risico's te minimaliseren en incidenten te voorkomen. Daarom zijn corrigerende en preventieve maatregelen essentieel binnen ons veiligheidsbeleid.


  • Corrigerende maatregelen: Deze maatregelen worden genomen als reactie op geïdentificeerde non-conformiteiten, incidenten, ongevallen of andere afwijkingen van ons veiligheidsbeleid en procedures. Ze zijn bedoeld om de directe oorzaak van het probleem aan te pakken, de schade te herstellen en herhaling te voorkomen. Corrigerende maatregelen omvatten onder andere:

   • Het onderzoeken van de oorzaken van incidenten en ongevallen.
   • Het identificeren van de verantwoordelijkheden voor de geconstateerde non-conformiteiten.
   • Het nemen van onmiddellijke acties om acute risico's te verminderen.
   • Het ontwikkelen van plannen om herhaling van non-conformiteiten te voorkomen.
  • Preventieve maatregelen: Preventieve maatregelen zijn gericht op het voorkomen van toekomstige incidenten, non-conformiteiten en gevaren. Ze zijn proactief en gebaseerd op risico-evaluatie en lessen die zijn geleerd uit eerdere incidenten. Preventieve maatregelen omvatten onder andere:

   • Het identificeren van potentiële risico's en gevaren in onze activiteiten.
   • Het implementeren van veiligheidscontroles en procedures om risico's te beheersen.
   • Het verstrekken van de juiste opleiding en bewustwording aan medewerkers.
   • Het regelmatig beoordelen en updaten van veiligheidsprocedures om te zorgen voor voortdurende verbetering.


  Ons beleid met betrekking tot corrigerende en preventieve maatregelen is gebaseerd op een cultuur van leren en verbeteren. We streven ernaar om voortdurend te evalueren, te leren van onze ervaringen en onze processen aan te passen om de veiligheid te bevorderen.

  Elke medewerker wordt aangemoedigd om incidenten, non-conformiteiten en mogelijke verbeteringen te melden. Deze meldingen worden serieus genomen en dienen als basis voor het nemen van corrigerende en preventieve maatregelen. Het naleven van deze procedures is van vitaal belang om een veilige werkomgeving te handhaven en onze veiligheidsdoelstellingen te bereiken.
  Rapportage

  W


  Deel III - Meten is weten

  3.5.2 Documenten / Dokumenty


  Welkom bij het hoofdstuk Documenten in deel III van ons rapportageonderzoek. De inhoud van deze documenten gaat dieper in op ons beleid en beschrijft gedetailleerd de procedures voor elk onderdeel.


     Veiligheidsregels personeel                              Sanctiebeleid                                   Doelstelling en beoordeling


                     Risico's                                              Beoordelingssysteem                               Incidentonderzoek WAZ      Incidentonderzoek DORD                                       Actieplan  Certificaten machines